Pojadą za własne pieniądze

Wycieczki integracyjne pracowników firm i instytucji, dofinansowane  z funduszu socjalnego to powszechna i popularna praktyka. Takie wyjazdy organizowane są od kilku lat m.in. przez urzędy. Na wycieczki wyjeżdżają zarówno pracownicy Urzędu Miasta, jak i Starostwa w Wejherowie. A jednak miejski radny PO Jacek Gafka, na co dzień pracownik Starostwa, ostro skrytykował planowany wyjazd urzędników miejskich do Grecji.

Radny Gafka zarzucił władzom Wejherowa, że chcą wysłać pracowników Urzędu Miejskiego na wycieczkę do Grecji. Podkreślając, że wycieczka planowana jest w sytuacji, kiedy brakuje środków na miejskie inwestycje radny sugerował, iż przeznaczono na nią pieniądze z budżetu miasta.
Tymczasem środki na dofinansowanie wyjazdu pracowników pochodzą – jak zawsze  w takich przypadkach – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego. Pieniądze odkładane na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie mogą być wydatkowane na budowę dróg czy też inne inwestycje, a tylko na cele pracownicze  – tak stanowią przepisy.
O przeznaczeniu funduszu socjalnego decydują pracownicy, gdyż to są ich pieniądze. Znaczną część kosztów wyjazdu muszą pokryć dodatkowo we własnym zakresie osoby uprawnione do skorzystania z tej formy wypoczynku.

- Na wycieczkę pracowników urzędu nie zostanie wydana ani złotówka z budżetu miasta - mówi Bogusław Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa.
– Na wycieczkę pracowników urzędu nie zostanie wydana ani złotówka z budżetu miasta – mówi Bogusław Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa.

ANI ZŁOTÓWKI Z BUDŻETU
– Wycieczka pracowników Urzędu Miejskiego do Aten zostanie sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który jest odkładany z pieniędzy pracowników oraz z ich środków własnych. Ani złotówka nie zostanie przeznaczona z budżetu miasta Wejherowa – wyjaśnia Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta Wejherowa. – Jedną z form działalności socjalnej jest świadczenie przez pracodawców usług na rzecz różnych form wypoczynku pracowników. Wszystkie wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe są tylko w części dofinansowywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pozostałą część pracownicy pokrywają z własnych środków, w proporcjach ustalonych przez komisję socjalną. Najczęściej pracownicy pokrywają koszty w wysokości od 30 do 50 procent.

POJADĄ TEŻ EMERYCI
Urząd Miejski w Wejherowie nie jest jedyną instytucją, organizującą swoim pracownikom wyjazdy, natomiast jest jednym z nielicznych zakładów pracy, które sprawują opiekę nad emerytami i rencistami – byłymi pracownikami urzędu. Oni również korzystają z wyjazdów integracyjno-wypoczynkowych organizowanych przez Urząd i finansowanych ze środków funduszu.
– Co ważne, żadna wycieczka nie zakłócała dotąd działań naszego urzędu i sprawności obsługi interesantów – dodaje Bogusław Suwara. – Pracownicy na czas wycieczki korzystają z urlopu wypoczynkowego. Ponadto wycieczki organizowane są w długi weekend majowy, kiedy zdecydowanie maleje ruch interesantów w Urzędzie.

PACZKI, POŻYCZKI ZAPOMOGI …
Sekretarz miasta zaznacza również, że wycieczki nie są jedyną formą korzystania z funduszu socjalnego. Z tych środków finansowana jest innego rodzaju pomoc dla pracowników, na przykład zapomogi lub pożyczki mieszkaniowe.
Dzięki funduszowi przygotowywane są świąteczne paczki dla dzieci i talony, m.in. dla emerytów i rencistów, można też skorzystać z dofinansowania do wyjazdu na urlop.
– Tylko w ubiegłym, 2011 roku 53 pracowników otrzymało dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, 6 osób dostało zapomogi, a 5 pożyczki mieszkaniowe – informuje Bogusław Suwara. – Z funduszu socjalnego przygotowaliśmy 155 talonów dla pracowników, emerytów i rencistów oraz 97 paczek świątecznych dla dzieci. W ubiegłym roku na wycieczki pojechało 50 pracowników urzędu, a także 28 emerytów i rencistów.
Co miesiąc 210 osób korzysta z wejherowskiej pływalni. Zajęcia te dofinansowywane są również z funduszu socjalnego i mają na celu zadbanie o kondycję fizyczną i psychiczną pracowników.

BĘDĄ NEGOCJACJE
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, urząd ogłosił przetarg na zorganizowanie wyjazdu dla około 50 osób. Obowiązkiem zamawiającego jest podanie ramowego programu imprezy integracyjno-wypoczynkowej, bo na tej podstawie będą prowadzone z ewentualnymi wykonawcami negocjacje.
– Koszt wycieczki zostanie określony w drodze przetargu, a kwota z funduszu socjalnego jaką zamawiający przeznaczy na wycieczkę zostanie ujawniona w momencie otwarcia ofert, zgodnie z artykułem 86 ustęp 3 ustawy o zamówieniach publicznych – informuje sekretarz Bogusław Suwara.  – Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Negocjacje z ogłoszeniem są postępowaniem etapowym.

DOTACJE ZALEŻNE OD ZAROBKÓW
Przewidywany termin  składania ofert w tym postępowaniu, mieści się w okresie od 15 do  23 marca 2012 r. W wycieczce weźmie udział około 50 osób, uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
– Na wycieczkę co roku jadą osoby chętne, nikogo przecież nie zmuszamy do zwiedzania Grecji czy innego kraju – dodaje sekretarz miasta, B. Suwara. – Natomiast  dofinansowanie jest zróżnicowane, w zależności od wynagrodzenia pracownika. Ci, którzy zarabiają więcej muszą ponieść nieco wyższy koszt wyjazdu, a pracownicy o niższym wynagrodzeniu otrzymują większe dofinansowanie. Decyduje o tym komisja socjalna, która w uzasadnionych przypadkach opiniuje pozytywnie wnioski pracowników o rozłożenie płatności za wycieczkę na raty.  Zgodnie z opinią komisji dysponent, czyli kierownik jednostki, zatwierdza taki wniosek.
AK.

Obowiązkowy fundusz
Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pracodawców nakłada ustawa z dnia 4 stycznia 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 Nr 70, poz. 335 ze zmianami). Stanowi ona, że fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej dwudziestu pracowników. Art. 3 ust.2 jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzi do pracodawców prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, bo wręcz nakłada obowiązek tworzenia tegoż funduszu.
Zgodnie z zapisami tej samej ustawy osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są zarówno pracownicy, jak i ich rodziny, a także emeryci i renciści.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.