Sprzęt dla szpitala, chodnik i zmiany w budżecie miasta

Radni zdecydowali m.in. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026, a także w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta. Wszyscy obecni na sesji radni zgodzili się udzielić dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie. Przyznane szpitalowi 100 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup sprzętu.

Podobna zgodność miała miejsce przy uchwalaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi wejherowskiemu na remont chodnika w ciągu ul. Sucharskiego, która jest drogą powiatową. Dzięki wsparciu miasta w wysokości 6 tys. zł, zrealizowana zostanie niewielka, ale bardzo potrzebna inwestycja. Chodzi o chodnik w rejonie przejścia przez tory kolejowe. Starostwo planuje remont chodnika, a miasto będzie uczestniczyło finansowo w tej inwestycji. Co najważniejsze, poprawi ona bezpieczeństwo mieszkańców. Prace mają zakończyć się jeszcze w listopadzie.

PARKINGI I KOTŁOWNIA
Większością głosów, przy dwóch wstrzymujących się, uchwalono przystąpienie do zmiany planu, obejmującego odcinek pasa drogowo-kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej WP do ul. Kociewskiej.
Jak wyjaśniał zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr Bochiński, chodzi o możliwość urządzenia parkingów w pobliżu torów kolejowych oraz rozwój handlu w martwym dziś pasie drogowo-kolejowym. Parkingi będą przeznaczone dla mieszkańców, którzy chcą pozostawić samochody i przesiąść się do pociągów SKM.
Radni głosowali też za przystąpieniem do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów, która jest podyktowana głownie potrzebą modernizacji kotłowni OPEC.

PLAC JAKUBKA
Przyjęto uchwałę w sprawie „Programu współpracy na rok 2012 gminy miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi’ oraz przyjęciem informacji o realizacji zadań oświatowych (piszemy o tym na str. 13).
Na wniosek Komisji Oświaty i Kultury radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu imienia terenowi sportowo-rekreacyjnemu u zbiegu ulic Mostnika i Krofeya. Teren ten będzie nazywał się Placem im. Ryszarda Jakubka – założyciela i wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla Sucharskiego, znanego i cenionego społecznika, który zmarł wiosną b.r.
Wszyscy radni zgodzili się na powierzenie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki (na podstawie porozumienia miasta i powiatu), a także na określenie zasad przyznawania nagród prezydenta za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

TRADYCYJNE SPORY
Jednak nie do końca było tak różowo. Oprócz innych punktów zapalnych, tradycyjnie gorąco zrobiło się w punkcie obbrad „zapytania i wnioski’, który wykorzystywany jest przez opozycję do atakowania prezydenta.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.