Zgodnie, w świątecznej atmosferze

Zanim na wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa łamano się opłatkiem i składano świąteczno-noworoczne życzenia, radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2016 rok. Prezydent Krzysztof Hildebrandt nazwał tę decyzję historyczną, ponieważ dotyczy ona kilku strategicznych dla miasta inwestycji drogowych. Warto zauważyć, że rok temu wejherowscy radni również jednogłośnie uchwalili i przyjęli oklaskami budżet miasta, zaproponowany przez prezydenta.
W dyskusji i w oświadczeniach klubów radnych zgodnie podkreślano, że przyszłoroczny budżet zabezpiecza nie tylko normalne funkcjonowanie miasta, ale przede wszystkim jego rozwój.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski (Wolę Wejherowo) zwrócił uwagę, że budżet Wejherowa na 2016 rok jest ambitny, ale realny. Radny Jacek Gafka z PO przypomniał, że przyszły rok daje ostatnią szansę na ubieganie się o duże środki unijne na inwestycje, dobrze więc, że Wejherowo postara się tę szansę wykorzystać.
W oświadczeniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej-Samorządność czytamy m.in.: „Zwiększono w stosunku do 2015 r. nakłady na organizacje pozarządowe, sport oraz promocję sportu. Cieszy nas dalsza obecność postulowanego przez nas od lat Budżetu Obywatelskiego, który w 2015 r. zdobył dużą popularność.”
Podczas sesji podjęto również uchwały dotyczące m.in. zmian w regulaminie utrzymania w czystości i porządku w mieście oraz zasad gospodarowania miejskimi lokalami mieszkalnymi i ich sprzedaży mieszkańcom.

AK.

Trudne i ambitne wyzwania Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

– Dzisiejsza jednogłośna decyzja Rady Miasta o przyjęciu budżetu Wejherowa na rok 2016 jest historyczna. Żadna Rada wcześniej nie decydowała o tak strategicznych inwestycjach drogowych jakimi są połączenia drogowe północnej i południowej części Wejherowa. To przede wszystkim pierwszy etap bezkolizyjnego węzła „Zryw” z układem dróg w Śmiechowie, ale też dokończenie węzła „Działki”. To bardzo kosztowne zadania, a więc ten budżet będzie jednym z trudniejszych, wymagający konsekwencji, dyscypliny i oszczędności. Oczywiście w tym budżecie nie zapominamy o innych mniejszych inwestycjach, Budżecie Obywatelskim, oświacie, pomocy społecznej i dotacjach dla organizacji pozarządowych.
Dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli zaproponowany przez mnie budżet. Dziękuję radnym z ruchu Wolę Wejherowo, któremu przewodniczę, ale też radnym Platformy Obywatelskiej-Samorządności, PiS-u i Ruchu Sąsiedzkiego. Cieszę się, że działamy razem i – co zawsze podkreślam – że zmieniła się atmosfera w naszej radzie miasta.
W tej kadencji stoją przed nami trzy wielkie i ambitne wyzwania. Wspominany pierwszy etap węzła „Zryw”, czyli budowa dróg w Śmiechowie,  na które zdobyliśmy dotację rządową z tzw. „schetynówek”, drugi etap planujemy na przełomie tej i kolejnej kadencji, gdyż oczekujemy na dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Drugie wyzwanie to bezkolizyjny węzeł integracyjny  „Kwiatowa” i trzecie – zagospodarowanie terenu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej na obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców.  
Jestem przekonany, że wspólnie podołamy tym zadaniom. Dzisiejszy dzień naprawa mnie optymizmem.

 

Stanowisko klubu radnych  „Wolę Wejherowo”
Szanowni Mieszkańcy!

Radni klubu „Wolę Wejherowo” poprą budżet miasta na rok 2016 przygotowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Od lat konsekwentnie wspieramy prezydenta i czujemy się współodpowiedzialni za nasze miasto. Przynosi to efekty, Wejherowo zmienia się na lepsze.
Budżet Wejherowa na rok 2016 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta jest ambitny, ale realny. W przyszłym roku, a zapewne też i w kolejnych latach, skupimy się na przede wszystkim dużych i ambitnych zadaniach drogowych, jakimi są połączenia północnej z południową część miasta. W 2016 roku dokończona zostanie budowa węzła „Działki” i rozpocznie się budowa dróg w ramach bezkolizyjnego węzła „Zryw” wraz z układem drogowym w  Śmiechowie, czyli pierwszy etap tego zadania. To bardzo kosztowna inwestycja zaplanowana na kilka lat. Prezydent zdobył na nią dotację zewnętrzną, ale i tak bardzo obciąży ona budżet miasta. Zakończyliśmy inne duże zadania i rozumiemy, że obecnie nadszedł, wyczekiwany od kilku lat, czas na tę właśnie inwestycję. Nie można dłużej czekać. Połączenia północnej i południowej części Wejherowa to strategiczne, bardzo potrzebne inwestycje, które rozwiążą istotne i uciążliwe problemy mieszkańców.
Pragniemy podkreślić, że pomimo tego, iż będzie pieniędzy mniej na inne cele, to w budżecie na 2016 rok są zaplanowane także różne zadania inwestycyjne i remontowe we wszystkich dzielnicach Wejherowa. Są ponadto niemałe pieniądze na sport, kulturę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i kolejną edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a – będąca przedmiotem szczególnego zainteresowania  rodziców – wejherowska oświata jest dotowana ogromną kwotą z budżetu miasta.
Ten budżet zawiera realizację postulatów radnych „Wolę Wejherowo” i celów wskazanych w naszym programie.
Szanowni Państwo!
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców można będzie zaspokoić, ale ten budżet zyska nasze poparcie. Pomimo trudności w naszym kraju i braku pomocy ze strony rządu dla samorządów, prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponował budżet, który zapewni w 2016 roku dalszy rozwój Wejherowa i korzyści dla wejherowian.
Chcemy omawiane zadania zrealizować wspólnie ze wszystkim radnymi, bez podziałów. Jednocześnie radni „Wolę Wejherowo” apelują do prezydenta o zwiększenie w ciągu roku środków na realizację wniosków mieszkańców i radnych m.in. w zakresie budowy  i remontów ulic oraz chodników.  

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

• Zaplanowane środki na inwestycje i inne wydatki majątkowe to prawie 16,4 mln zł.
• Pierwszy etap węzła „Zryw” wraz z układem drogowym w  Śmiechowie –  budowa 3 rond po północnej stronie Śmiechowa i prawie 2 km dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym.
• Dokończenie węzła „Działki” – droga łącząca rondo na ul. Sucharskiego-Sobieskiego ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6.
• Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa poprzez m. in zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjnego przy rzece Cedron, zaprojektowanie połączenia drogowego ul. 12 Marca z ul. Reformatów wraz z parkingiem przy ul. Reformatów oraz zakończenie prac projektowych ul. Zamkowej.
• Kontynuacja  rewitalizacji Parku Miejskiego im. Majkowskiego .
• Budowa zadaszenia lodowiska przy ZSP nr 3.
• Dokończenie budowy parkingu przy ul. Roszczynialskiego poprzez dobudowanie dwóch kolejnych boksów do sprzedaży kwiatów i zniczy.
• Wykonanie dalszego odcinka ciągu pieszego przy ul. Sobieskiego.
• Rozpoczęcie przebudowy ul. Okrężnej (I etap położenia kabli sieci elektrycznej).
• Wybudowanie zatoki autobusowej w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem.
• Wybudowanie zatoki autobusowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.
• Utwardzenie dróg płytami drogowymi.
• Kolejne zadania w ramach programu likwidacji niskiej emisji spalin (program KAWKA) dla kolejnych 14 budynków.

PRACE PROJEKTOWE:
• wykonanie studium wykonalności dla projektu unijnego metropolitalnego węzła integracyjnego „Kwiatowa” wraz z tunelem w ciągu ulicy Kwiatowej,
• kontynuacja projektowania  „Wodnych Ogrodów – Centrum Integracji Społecznej” – zagospodarowanie terenu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej ,
• dokumentacja na budowę odcinka ul Necla do ul. Patoka,
• projekt ul. Gryfa Pomorskiego,
• dokumentacja dla ul. Karnowskiego wraz z 3 rondami (Przemysłowej – Karnowskiego – Ofiar Piaśnicy i Lelewela – Ofiar Piaśnicy),  
• projekt połączenia drogowego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką,  
• dokończenie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy hotelu BLIZA
• dokończenie projektu boiska przy ul. Wschodniej,
• przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Chopina,
• projekt budowy ul. Łęgowskiego,
• rozpoczęcie projektu „Kajakiem przez Pomorze”,  
• wykonanie dokumentacji Skate Parku przy ul. Konopnickiej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.