10 lat Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie

Mija 10 lat od oficjalnego utworzenia w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie. Jest to jeden z najdłużej funkcjonujących KIS-ów w Polsce i dlatego został  uhonorowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej p. Władysława Kosiniak-Kamysza listem gratulacyjnym.

Akcja Środowiskowa „Pieczony Ziemniak”.
Akcja Środowiskowa „Pieczony Ziemniak”.

Przez te wszystkie lata  działalność Klubu skierowana była niezmiennie na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te zapewniają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.

Kawałek historii…
Pierwszą siedzibą Klubu Integracji Społecznej była „Piwnica Wolontariusza” mieszcząca się w pomieszczeniach piwnicznych Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej. Odremontowany i przygotowany, przy dużym wkładzie pracy wolontariuszy, lokal na długie lata stał się centrum wszystkich projektów i działań społecznych skierowanych do mieszkańców Wejherowa.

Klub Seniora przy pracy.
Klub Seniora przy pracy.

 

Do jednej z najbardziej udanych inicjatyw zaliczyć można powstanie Centrum Wolontariatu oraz programu pomocowego „Jedna Pani Drugiej Pani”, skierowanego do bezrobotnych kobiet. W ramach programu realizowane były najróżniejsze działania, z których warto wymienić powstanie biuletynu Jedna Pani Drugiej Pani, tworzonego przez uczestniczki programu oraz powstanie „Niania Klubu”, pełniącego rolę punktu opiekuńczego dla dzieci matek, które rozpoczęły naukę w szkole średniej (punkt, który obecnie działa jako świetlica opiekuńczo-wychowawcza).  
Program JPDP został wyróżniony piątym miejscem w ramach ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą inicjatywę aktywizowania społeczności lokalnej. W Piwnicy Wolontariusza swój początek miały również akcje „Grosz do grosza” – realizowana cyklicznie do dnia dzisiejszego przy współpracy z oddziałem Caritas  w Wejherowie oraz działania środowiskowe realizowane obecnie pod szyldem Organizowania Społeczności Lokalnych.

Turniej rodzin
Turniej rodzin

Przez KIS przewinęło się również wiele grup wsparcia i grup tematycznych takich jak m.in. Grupa Samopomocowa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, grupa samopomocowa dla opiekunów osób chorych na Alzheimera, grupa „Starszy Brat, Starsza Siostra”, „Szkoła dla rodziców” czy też grupa „Kawa pedagogiczna”.
Od  2008 roku w ścisłej współpracy z KIS realizowany był projekt systemowy „W drodze do pracy” w ramach którego kilkaset osób mogło podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i społeczne. Realizowany był również Program Aktywności Lokalnej „Wspólna sprawa” skierowany do grup społecznych z terenu Wejherowa.  Działania te przerodziły się w utworzenie nieformalnej grupy społecznej „Śródmieście Wejherowo”, która działa do dnia dzisiejszego na rzecz mieszkańców okolic śródmieścia miasta.
W Wejherowskim KIS swój początek miały  również Kluby Seniora – „Po 50-tce” oraz „3/4”, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Dla kogo?
Klub Integracji Społecznej skierowany jest przede wszystkim do osób/rodzin będących mieszkańcami Wejherowa,  zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu m.in. bezrobocia, niepełnosprawności,  trudności  wychowawczych itp.  
Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej może zostać każda osoba, która wyraża chęć poprawy swojej sytuacji poprzez nabycie nowych kompetencji i umiejętności.

W jaki sposób?
Wsparcie udzielane w ramach Klubu Integracji Społecznej udzielane jest na podstawie zawartego z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, kontraktu socjalnego.  Kontrakt socjalny jest umową pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym na mocy którego obydwie strony zobowiązują się do realizacji określonych zadań.
Klub  Integracji Społecznej w Wejherowie oferuje  szerokie wsparcie do którego można zaliczyć:

1. Działania terapeutyczne
• Poradnictwo dla osób uzależnionych dot. dostępnych możliwości leczenia.
• Pomoc psychologiczna – świadczona przez dwóch psychologów, skierowana do osób doświadczających osobistych problemów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po uprzednim  skierowaniu przez pracownika socjalnego.

2. Działania edukacyjno -pomocowe

• Organizowanie działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych – warsztaty tematyczne, organizacja prac społecznie użytecznych (wyłącznie dla osób bezrobotnych będących zarejestrowanych w PUP w Wejherowie), udział w projektach socjalnych.
• Doradztwo zawodowe – wsparcie świadczone  przez specjalistów przy współpracy z OHP i PUP.
• Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze – wsparcie dedykowane dla dzieci  uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na terenie Wejherowa prowadzone są dwie placówki dla łącznej liczby 45 dzieci. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
• Szkoła dla rodziców -wsparcie skierowane dla rodziców mających trudności wychowawcze oraz dla osób które takich trudności chcą uniknąć w przyszłości. Zajęcia prowadzone są cyklicznie dwa razy do roku.
3. Poradnictwo prawno-administracyjne – wsparcie w postaci porad udzielanych przez radcę prawnego w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Konsultacje odbywają się raz w tygodniu po skierowaniu przez pracownika socjalnego.
4. Wspieranie grup samopomocowych i społecznych m.in. w organizacji spotkań oraz przekształcenia się w organizację pozarządową.
5. Wspieranie grup społecznych  w realizacji akcji środowiskowych, rajdów itp. skierowanych do mieszkańców danego obszaru. Wsparcie realizowane jest w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej.

Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w działaniach Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie może zgłosić się do właściwego terenowo pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie lub bezpośrednio do Koordynatora ds. Pomocy Instytucjonalnej MOPS Wejherowo (parter, pok. nr 11), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 58 677 79 87.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.