Czy poręczyciel może odzyskać pieniądze?

Szanowni Państwo, chciałbym opisać sytuację, która może potencjalnie dotknąć wiele osób. Otóż jedna z Czytelniczek zwróciła się do mnie o pomoc, ponieważ kilka lat temu poręczyła kredyt zaciągnięty przez jej znajomego. Kredytobiorca, pomimo że był do tego zobowiązany, nie spłacił swojego zobowiązania.
Bank w takiej sytuacji zaspokoił swoje roszczenie z majątku poręczyciela, potrącając stosowne kwoty z przysługującego Czytelniczce wynagrodzenia. W tej chwili, gdy Czytelniczka spłaciła już cały kredyt, chciałaby odzyskać swoje pieniądze. Niestety nie wie, jaki jest aktualny adres osoby, której poręczyła kredyt, gdyż ta osoba zdążyła się wyprowadzić w wcześniejszego miejsca zamieszkania. Wiadomo jedynie, że pobiera emeryturę.  
W wyże opisanej sytuacji, odzyskanie pieniędzy przez Czytelniczkę jest jak najbardziej jest możliwe. Umowa poręczenia jest regulowana przez Kodeks Cywilny, zgodnie z art. 881 k.c. poręczyciel odpowiada jako współdłużnik solidarny. Co tak naprawdę to oznacza?
Otóż w takim wypadku wierzyciel-bank lub instytucja para-bankowa może żądać spłaty całej należności od jednego tylko z dłużników, w tej sytuacji Pani,  według swojego uznania. Nie jest w tym wyborze w jakikolwiek sposób ograniczony. Czytelniczka spłaciła już całość zadłużenia, zatem to z umowy poręczenia będzie wynikać, czy i w jakich częściach może ona żądać spłaty tej należności.
Standardowo jednak w takich wypadkach jest możliwość dochodzenia spłaty całego roszczenia na rzecz poręczyciela na podstawie art.. 376 § 1 k.c., jest to tak zwane roszczenie regresowe.
Odnośnie kwestii, braku informacji o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika, to rzeczywiście jest to problem. Pisma kierowane z Sądu muszą zostać doręczone do adresata na jego adres zamieszkania, który musi zostać podany w pozwie. Brak takiego adresu, bądź też jego nieaktualność może skutkować nawet zawieszeniem postępowania.
Jeśli dysponuje się peselem dłużnika i adresem zameldowania, można podać te informacje i liczyć, że poczta nie zwróci listu z informacją o tym, że adresat się wyprowadził.
Jeśli jednak dojdzie do najgorszego, czyli Sąd uzyska wiedzę, że adres podany w pozwie jest nieaktualny, a nie mamy informacji o nowym miejscu zamieszkania dłużnika, zawsze można wnieść o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
Łączyć się to będzie z pewnymi kosztami, jednak pozwoli na uzyskanie wyroku, a następnie wszczęcie postępowania komorniczego i zajęcie emerytury dłużnika.

Radca prawny Marcin Kokoryka:  881-485-296
współpracujący z Kancelarią Prawno-Windykacyjną
„Sokół” –  tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników,
przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl

Do radcy prawnego można również dzwonić
pod podane wyżej numery telefonu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.