Dalsza rewitalizacja Wejherowa

Zagospodarowanie terenu  dawnego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, kolejne parkingi i nowe ścieżki rowerowe i odnawianie kamienic w Wejherowie to niektóre zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022. Będzie on kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych przedsięwzięć, realizowanych na większym niż dotąd obszarze miasta, z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski omówił zadania na lata 2015-2022
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski omówił zadania na lata 2015-2022

Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami w Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowuje kolejny etap rewitalizacji Wejherowa, czyli Lokalny Program Rewitalizacja na lata 2015-2022.  Koncepcję nowego programu zaprezentowano podczas konferencji w ratuszu, gdzie dyskutowano nad zadaniami w kolejnych latach oraz podsumowano dotychczasowe dokonania.

Korzyści dla mieszkańców
Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił na wstępie spotkania, że kontynuacja rewitalizacji i kolejne inwestycje są dla niego jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.
– Rewitalizacja jest realizowana etapami. Stara zabudowa śródmieścia Wejherowa wymusza odpowiednie podejście do historycznej przestrzeni, ale z uwzględnieniem współczesnych potrzeb i nowych wyzwań – powiedział prezydent Hildebrandt.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, odpowiedzialny za koordynację prac stwierdził, że praktycznie zakończono realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji zaplanowanego na lata 2008-2015. Najważniejsze przedsięwzięcia zostały zakończone i spotkały się z bardzo dobrą oceną wejherowian. Badania ankietowe pokazują, że od 80 do 95% ankietowanych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze.
– Trwają prace nad kolejnym etapem rewitalizacji Wejherowa, według wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sposób, który umożliwi starania o dotacje unijne na realizację prac – mówił Wojciech Kozłowski.
Zakończono pierwszy etap badań, analiz i prac koncepcyjnych. Pracował nad nim zespół z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, prof. PG, w skład którego wchodzili: dr inż. arch. Sławomir Ledwoń, mgr inż. arch. Katarzyna Kiełbasińska i inż. arch. Dagmara Rapasińka we współpracy z Urzędem Miejskim. Efektem jest koncepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022.

Większy obszar prac
Prof. Piotr Lorens omówił szczegółowe analizy i badania, które trwały kilka miesięcy. Obejmowały one m.in.: analizę wskaźnikową miasta, badania dotyczące struktury i potencjałów przekształceń, określenie założeń do strategii rozwoju obszaru. W efekcie wyznaczono nowy obszar objęty rewitalizacją. Obejmuje on nie tylko Śródmieście, ale także osiedla: Harcerska, Przyjaźni, Tysiąclecie oraz Staszica i część Śmiechowa. W ramach prac przeprowadzono konsultacje społeczne w formie ankiet.
Badanie socjologiczne zostało zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk, kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką. Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem szkół z obszaru rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564 ankiety. Wyniki badań prezentujemy na wykresie na str. 3

Będą konsultacje
Wojciech Kozłowski, który uczestniczył w opisanych pracach, przedstawił i omówił 7 zadań,  wytypowanych na razie do realizacji (prezentujemy je na błękitnym tle).
Jak podkreślono, nie jest to lista zamknięta, będą kolejne konsultacje z mieszkańcami, gdyż prace nad programem trwają. Prof. Lorens przedstawił dalszy harmonogram prac nam programem: dopracowanie programu rewitalizacji, konsultacje z mieszkańcami, przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 2015-2022 do uchwalenie przez Radę Miasta na wiosnę 2015 roku, przygotowanie wniosków do dofinansowanie wybranych przedsięwzięć.
Podczas spotkania padło wiele pytań ze strony radnych miejskich. Zadawali je m.in. Henryk Jarosz, Zygmunt Hazuka, Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis i Mirosław Lademann.
Prezydent Hildebrandt podziękował prof. Piotrowi Lorensowi i jego zespołowi oraz  Wojciechowi Kozłowskiemu za dotychczas wykonane prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Wejherowa 2015-2022.  Prezydent miasta zaapelował do radnych i mieszkańców o aktywne włączenie się do dalszych prac.

AK.

Siedem NOWYCH zadań

•    Centrum integracji społecznej
zagospodarowanie starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, w tym projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne, zdrowotne i związane ze zwalczaniem bezrobocia
•    Przestrzeń publiczna
przebudowa parkingów  (Św. Jana, Reformatów, Mickiewicza), zagospodarowanie Parku Kaszubskiego przy ul. Sobieskiego i terenu wzdłuż rzeki Cedron od ul. 12 Marca do ul. Rzeźnickiej, zagospodarowanie podwórek, rewitalizacja wnętrza kwartałów Dworcowa – Kopernika oraz Sienkiewicza – Kopernika oraz budowa ścieżek rowerowych
•    Edukacja/biblioteka
tworzenie punktów mobilnej wypożyczani książek oraz miejsc aktywnego czytelnictwa, projekty edukacyjne
•    Park i otoczenie
modernizacja amfiteatru, powstanie mini-zoo, kontynuacja budowy ścieżek parkowych i oświetlenia, rozbudowa placu zabaw, przebudowa dojść  i powiązań z parkiem (przebudowa ul. Zamkowej, Św. Jacka, budowa ul. Św. Anny)
•    Komunikacja
budowa węzła „Kwiatowa” z tunelem pod torami
•    Odnowa zabudowy
remonty elewacji i wymiana ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych, budowa systemu ogrzewania solarnego w placówkach oświatowych
•    Atrakcyjność turystyczna
rozwój turystyki (nowe miejsca pracy) – budowa wieży widokowej wraz z kolejką gondolową, powstanie centrum konferencyjno-hotelowego w pobliżu Parku Miejskiego, rozbudowa taniej bazy noclegowej.

WYSOKA OCENA PROGRAMU

Prof. Piotr Lorens z Politechniki Gd.
– Realizowane w ramach programu rewitalizacji zadania spotkały się z zadowoleniem mieszkańców Wejherowa. Ponad 60 procent osób wypowiedziało się o nich pozytywnie, niewiele osób źle ocenia te przedsięwzięcia. To oznacza, że realizowane zadania przyniosły zamierzony skutek. Program, mierzony poziomem satysfakcji mieszkańców, jest trafiony.

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

Radna Teresa Patsidis

– Zabiegam o to, aby w ramach rewitalizacji zadbać m.in. o starzejące się osiedla, takie jak osiedle Harcerska czy Tysiąclecia. Zagospodarowanie przestrzeni powinno służyć integracji mieszkańców, ożywieniu osiedli, ale również zapewnieniu estetyki i porządku. Mieszkańcy chcą żyć w spokojnym i przyjaznym otoczeniu, chcą spotykać się z sąsiadami.

OCHRONA ZABYTKÓW

Radny Mirosław Lademann

– Konieczna jest ochrona obiektów zabytkowych, troska i odpowiednie zagospodarowanie historycznych miejsc. W obszarze objętym planami rewitalizacji jest Park Kaszubski na terenie nieistniejącego już cmentarza ewangelickiego, a także kościół św. Stanisława
Kostki, konwikt oraz dawne Seminarium Nauczycielskie. Będę się starał o ich odnowienie.

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK
Radna Teresa Skowrońska

– Popieram plany zagospodarowania podwórek w śródmieściu, we współpracy ze wspólnotami mieszkańców. Chciałabym, żeby były one ładniejsze i lepiej wyposażone, żeby na podwórkach lub w pobliżu znalazły się place zabaw dla dzieci. Myślę zwłaszcza o rewitalizowanej wcześniej ul. Wałowej oraz terenach nad rzeką Cedron.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.