Zwracam uwagę na stały kontakt z mieszkańcami

PODSUMOWANIA PULSU - w związku z kończącą się kadencją Rady Miasta Wejherowa 2018-2024 publikujemy cykl wywiadów z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi komisji oraz rady, podsumowujące ponad 5 ostatnich lat.

Rozmowa z JUSTYNĄ OSTROWSKĄ – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Wejherowa

 

– Czym zajmuję się kierowana przez Panią komisja?
– Komisja rewizyjna jest organem kontroli finansowej Prezydenta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych. W ramach swych kompetencji komisja w szczególności opiniuje wykonanie budżetu miasta oraz występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
Ponadto przeprowadza kontrole na podstawie planu kontroli uchwalonego przez Radę lub na zlecenie Rady. Dla przykładu w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kontrolę w ZSP nr 2 w Wejherowie, dotyczącą funkcjonowania i finansowania obiektów sportowych, wcześniej kontrolę w MOPS w Wejherowie, SP nr 5 czy MZK w Wejherowie.

– VIII kadencja dobiega końca, jak Pani ją ocenia?
– Pomimo, iż był to trudny okres dla samorządu jestem zadowolona ze zrealizowanych zadań w czasie trwania tej kadencji. Sfinalizowaliśmy strategiczne inwestycje tj. Węzeł Kwiatowa czy Centrum Integracji Społecznej ,,Wodne Ogrody” oraz rozpoczęliśmy długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję Węzeł Zryw.

Radna Justyna Ostrowska wspólnie z mieszkańcami doprowadziła do skutku rewitalizację łącznika Hallera – Strzelecka z nadaniem nazwy imienia znanego wejherowskiego architekta Stanisława Świątkiewicza.
Radna Justyna Ostrowska wspólnie z mieszkańcami doprowadziła do skutku rewitalizację łącznika Hallera – Strzelecka z nadaniem nazwy imienia znanego wejherowskiego architekta Stanisława Świątkiewicza.

 

– Na jakie działania w kończącej się kadencji chce Pani zwrócić uwagę?
– Wspólnie z kolegami radnymi z naszej dzielnicy z Klubu Radnych Wolę Wejherowo i Klubu Radnych Niezależnych skutecznie doprowadziliśmy do rewitalizacji i modernizacji Parku Kaszubskiego, ul. Kopernika, budowy dróg łączących ulice: Strzelecką–Sucharskiego, Kopernika–Dworcową, Dworcową–Spacerową i Kalwaryjską-Strzelecką, powstania pasażu przy kościele św. Leona na ul. Sobieskiego, przebudowy ul. Inwalidów Wojennych z budową ronda na ulicy Sobieskiego, strefy wypoczynkowo–rekreacyjnej na Blizie, budowy ulicy Krofeya, nowego boiska i świetlicy na osiedlu Sucharskiego.
Na dodatek powstaje budynek komunalny na 78 mieszkań na ul. Łęgowskiego, który zostanie oddany do użytku na wiosnę tego roku.

– Czy były zadania, w które była Pani szczególnie zaangażowana?
– Zwracam uwagę na stały kontakt z mieszkańcami, dzięki któremu mogłam na bieżąco rozwiązywać problemy dla nich istotne tj.: doświetlenia przejść dla pieszych, montaż balustrad, lamp led, znaków ostrzegawczych, tablic, luster, spowalniaczy itp. Powyższe zadania starałam się realizować na bieżąco.
Uczestniczę w pracach nad Programem Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Przygotowałam i złożyłam propozycję przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów w naszej dzielnicy tj. ulicy Harcerskiej oraz Hallera, do której został wykonany projekt.

– A co Pani robiła w zakresie innym niż inwestycje?
– Jako członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz jako wieloletnia Przewodnicząca Rad Rodziców w wielu wejherowskich szkołach, znane mi są problemy dzieci i młodzieży.
Angażuję się społecznie poprzez udział i pomoc w wielu akcjach charytatywnych, konkursach szkolnych, debacie samorządowej, czy uroczystościach religijnych. Zaangażowałam się w realizację i wdrożenie Wejherowskiej Karty Mieszkańca oraz udział w akcji Klimatycznie w Wejherowie.

– Dziękuję za rozmowę.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.