Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

16 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. Na 17 oddanych głosów, 13 radnych poparło działania Prezydenta Miasta, czyli 76 procent.

 

INWESTYCJE DROGOWE

• W 2022 roku na inwestycje miasto wydało prawie 61 mln zł. Największe środki, ok. 55 % – ponad 33 mln zł wydano na drogi, które niezmienne stanowią priorytet w budżecie miasta.
• Zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecką – ul. Sucharskiego w Wejherowie”.
• Przekazano dotację Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 147G (Tartaczna -Przemysłowa) – etap II
• Kontynuowano budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego.
• Rozpoczęto realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (Węzeł Zryw)”.
• Rozpoczęto budowę nowego odcinka ul. Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych w Wejherowie
• Rozpoczęto budowę ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działek sąsiednich na miejsca postojowe.
• Prowadzono prace polegające na budowie nowych i naprawie istniejących dróg miejskich m.in. utwardzenie płytami drogowymi ul. Techników, ul. Baczyńskiego wraz z częścią ul. Leśmiana, dojazd do garaży od ul. P. Skargi, wykonano remont Alei Świątkiewicza, przygotowano miejsca postojowe na działce gminnej przy ul. Wałowej (z przewagą miejsc dla osób niepełnosprawnych), a także uzupełniono kruszywem drogi gruntowe o łącznej długości około 10,0 km.
• Wykonano oświetlenie uliczne na fragmencie ul. Krofeya.

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA

• Trwała rewitalizacja Parku Kaszubskiego.
• Udzielono dotacji trzem wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 341 000 złotych na remonty zabytkowych budynków: ul.Hallera 19, ul. Wniebowstąpienia 19, ul. 3 Maja 22.
• Wybudowano ul. Św. Anny wraz z remontem parkingu przy ul. Mickiewicza i przebudowano przejścia dla pieszych w ul. Parkowej.
• Wybudowano łącznik pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową.
• Zagospodarowano teren pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską.
• Zakończono przebudowę ul. Kopernika.
• Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron.

INNE INWESTYCJE

Kontynuowano budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”.
• Wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na: remoncie elewacji wraz z zagospodarowaniem podwórka nieruchomości przy ul. Hallera 19, remoncie elewacji wraz z dociepleniem oraz remontem schodów zewnętrznych przy ul. Św. Jacka 9, remoncie dachu przy ul. 3 Maja 5.

EKOLOGIA

• W 2022 r. zorganizowano cykliczną akcję „KLIMATycznie w Wejherowie”, w ramach której odbyły się:
– przekazanie sadzonek drzew i krzewów do posadzenia na swoich posesjach chętnym mieszkańcom w ramach programu „Kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa”,
– akcja „Sprzątanie świata”,
– Piknik Przyrodniczy w Parku Miejskim dla mieszkańców miasta,
– tworzenie tzw. Jeżostref w Parku Miejskim oraz na terenie ogrodu Nadleśnictwa,
– spektakl edukacyjny pt. „Aladyn na ratunek światu” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kampanii edukacji ekologicznej.
– w akcję „KLIMATycznie w Wejherowie” doskonale wpisała się przeprowadzona po raz pierwszy w 2022 roku w Wejherowie Kampania „Rowerowy Maj”, w której wzięło udział ponad 1100 uczestników, co dało ponad 23 000 przejazdów rowerowych. Przez cały maj dzieci z pięciu wejherowskich szkół podstawowych dojeżdżając do szkoły na rowerze zbierały naklejki do rowerowego dzienniczka. Akcja promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród społeczności szkolnej. Poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków nawet po zakończeniu kampanii.
• Duży nacisk położono w mieście na szeroko pojętą edukację ekologiczną naszych mieszkańców poprzez organizowanie przez Ekofabrykę licznych warsztatów ekologicznych dla uczniów i przedszkolaków. Prowadzono akcję zbierania starych firan, z których zostały uszyte woreczki na warzywa i owoce dla naszych mieszkańców, czy akcję „Zielony Podzielnik”, dzięki niej możemy oddać stare kwiaty, których już nie chcemy lub wymienić na nowe.
Otworzono również w Ekofabryce „Bibliotekę z odzysku” oraz przeprowadzona została cykliczne Galerię pn.: „Wejherowskie Klamoty”. W 2022 roku Ekofabrykę odwiedziło ponad 4 000 osób, a podczas warsztatów i wykładów o tematyce ekologicznej zgromadzono 1100 osób.
• W 2022 roku na terenie miasta Wejherowa nasadzono 199 szt. drzew.
• Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w roku 2022 r. wyniosła prawie 18 tys. ton. Warto zaznaczyć, iż dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników urzędu, spółki zbierającej odpady oraz mieszkańców Wejherowo osiągnęło narzucone przez przepisy zewnętrzne poziomy recyklingu.
• Prowadzono również pomiary jakości powietrza za pomocą 6 mierników,
które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.pl. Mierniki znajdują się na ul. Konopnickiej, ul. Partyzantów, ul. Nanickiej, ul. Mostnika, ul. Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Paderewskiego.

OŚWIATA

Łączne wydatki na oświatę w 2022 roku wynosiły 84 480 429 zł, co stanowi 27,2 % całości wydatków budżetowych.
• Na oświatę otrzymano od rządu łącznie 46 145 106 zł subwencji, co wystarczyło na pokrycie jedynie 55 % wydatków oświatowych. Pozostałą kwotę czyli ponad 38,3 mln zł musieliśmy dołożyć ze środków przeznaczonych na inne zadania.
• Na tworzenie warunków umożliwiających realizację nauczania uczniom – uchodźcom z Ukrainy wydano ponad 800 tys. zł.
• Na remonty w placówkach oświatowych wydatkowano prawie 800 tys. zł.
• Na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne wydano ponad 1 mln 700 tys. zł.
• Koszt prowadzenia świetlic w 2022 roku wynosił prawie 1 mln 400 tys. zł.
• Koszt działania stołówek w 2022 roku to przeszło 3 mln zł – we wszystkich szkołach samorządowych funkcjonowały stołówki).
• Wydatki na edukację przedszkolną wynosiły prawie 22 mln zł.
• Niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym udzielono dotacji w wysokości ponad 16 mln zł.

POMOC SPOŁECZNA

• Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2022 wynosił prawie 90 mln zł, z czego na zadania zlecone, powierzone oraz realizację projektów ze środków unijnych wydano ponad 77 mln zł, na zadania własne prawie 12,5 mln zł.

 

2022 był kolejnym rokiem pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

– Rok 2022 upłynął pod znakiem szalejącej drożyzny i największego od 25 lat kryzysu w Polsce, czego doświadczyła ogromna większość społeczeństwa. Po pandemii koronawirusa musieliśmy zmierzyć się z nową sytuacją – wojną na Ukrainie. Do tego doszły liczne zawirowania gospodarcze, finansowe i polityczne.
Bardzo odczuwalny był bardzo duży wzrost cen energii, różnych usług i towarów, kosztów robót budowlanych itd., co spowodowało szybki wzrost wydatków, również z budżetu miasta. Ponadto w roku 2022 wydatki na oświatę rosły w dużo większym stopniu niż wysokość subwencji otrzymanej z budżetu państwa i efekcie do oświaty dołożyliśmy aż 38,3 mln zł, które musieliśmy zabrać z innych zadań np. z remontów dróg osiedlowych. Nadal zmagamy się z bardzo negatywnymi skutkami zmian w przepisach podatkowych, które spowodowały znaczny i nie rekompensowany ubytek dochodów samorządów, co zupełnie nie odpowiada szybko rosnącym wydatkom. Były to czynniki zewnętrzne, na które my nie mamy wpływu.
W efekcie był to kolejny rok pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, ale w Wejherowie wspólnie daliśmy radę. Pomimo tych ogromnych problemów staraliśmy się utrzymać rozwój Wejherowa, w szczególności chronić inwestycje. Realizowaliśmy rozpoczęte i nowe zdania, które wpisują się w długofalowe projekty i zamierzenia. W ten sposób urzeczywistniamy wizję Wejherowa jako miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców. Nasze miasto pięknieje, poprawiają się warunki życia i komfort zamieszkania
Wydatki na szeroko rozumiane inwestycje w 2022 roku wzrosły o ponad 1/3 w stosunku do roku 2021. W 2022 roku na inwestycje wydaliśmy prawie 61 mln zł. Największe środki, ok. 55 % wydaliśmy na drogi, które niezmienne stanowią priorytet.
Było to możliwe tylko dlatego, że kontynuowaliśmy intensywne wysiłki w celu pozyskania dofinasowania zewnętrznego poza budżetem miasta w postaci dotacji unijnych i rządowych, które umożliwiły nam działania na dużą skalę. W 2022 r. pozyskaliśmy rekordowe 27,1 mln zł dotacji, co stanowi aż ponad 44% wydatków inwestycyjnych.
Z uwagi na znaczny ubytek dochodów własnych spowodowany zmianami przepisów i duży wzrost kosztów wynikający z inflacji, rozpoczynaliśmy praktycznie tylko inwestycje z dofinasowaniem zewnętrznym. Niestety, znacząco ogranicza to nasze możliwości finansowe, zwłaszcza w zakresie remontów ulic osiedlowych, na co obecnie nie mamy wpływu.
Chociaż nie było to łatwe, staraliśmy się utrzymać realizację zadań w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia. W szczególności wspieraliśmy poprzez udzielenie dotacji organizację społeczne, kluby i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców.
Należy podkreślić, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia wynosił 29,38 % na koniec 2022 roku, zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.

Koalicja POPiS w Wejherowie?

Pozytywną opinię o działaniach prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w 2022 roku wyrazili w głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium radni klubu Wolę Wejherowo i Klub Radnych Niezależnych. Działań prezydenta nie akceptują wspólnie radni z klubu PiS i radny Marek Budnik, szef wejherowskiej PO, czemu również dali wyraz w głosowaniu.
Czy to kolejne potwierdzenie cichej koalicji Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w Wejherowie? Taka sytuacja bowiem ma miejsce od dłuższego czasu.

Co ciekawe, radny Marcin Drewa z PiS był tylko na początku sesji, potem wyszedł przed głosowaniem i już nie wrócił. Radny Drewa w tej kadencji nie jeden raz wychodził przed najważniejszymi głosowaniami (budżet miasta, absolutorium), mimo że za udział w tych posiedzeniach pobierał dietę radnego. To kuriozalne zachowanie.
Czy Marcin Drewa boi się głosować, może się wstydzi albo nie ma swojego zdania?

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.