Absolutorium dla Starosty i Zarządu Powiatu

Ponad 325 mln zł po stronie wydatków i 300 mln zł po stronie dochodów. Ponad 50 mln zł na inwestycje społeczne, oświatowe i drogowe. Tak w liczbach przedstawia się zeszłoroczny budżet powiatu wejherowskiego. Radni udzielili absolutorium Staroście Wejherowskiemu oraz Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

 

Za nami XL Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, jedna z najważniejszych w ciągu roku, podczas której przegłosowano absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 296.201.647,54 zł i zostały wykonane w kwocie 300.671.309,36 zł, co stanowi 101,51% planu.
Zaplanowane wydatki powiatu w wysokości 362.119.361,54 zł zrealizowano w kwocie 325.786.222,47 zł, co stanowi 89,97% planu. Przychody w kwocie 68.134.714,00 zł zostały wykonane w kwocie 68.134.714,30 zł, co stanowi 100,00% planu.
– W ubiegłym roku zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań społecznych i oświatowych. Zakończyliśmy m.in. rozbudowę zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w wyniku której powstała trzecia kondygnacja z mansardowym dachem i 900 m2 nowej powierzchni użytkowej. Ukończyliśmy adaptację pomieszczeń przy ulicy Ofiar Piaśnicy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, zakończyliśmy przebudowę i nadbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie oraz rozpoczęliśmy budowę nowego budynku wraz z remontem sali gimnastycznej dla wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Zrealizowaliśmy także szereg inwestycji drogowych, poprawiających bezpieczeństwo kierowców i pieszych – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Największa pula środków, blisko 128 mln zł (39,20% całości wydatków budżetu), została przeznaczona na zadania z zakresu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej. Oprócz bieżącej działalności realizowano również programy z udziałem środków unijnych oraz środków krajowych. Można tu wymienić m.in międzynarodową wymianę uczniów i nauczycieli, terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie czy realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej, rodziny i zdrowia przeznaczono ponad 65 mln zł (20,12%) a na zadania drogowe blisko 58 mln zł (17,84%).
– Wśród najważniejszych projektów drogowych zrealizowanych w ubiegłym roku wymienić można m.in. zakończenie trzeciego etapu rozbudowy drogi Tartaczna – Przemysłowa w Wejherowie, od starej cementowni do skrzyżowania z ulicą Szkolną, gdzie powstało rondo, przebudowę dróg powiatowych na odcinku Rybno – Rybska Karczma, Reda – Gniewowo, Linia – Niepoczołowice i Zakrzewo – Linia. Ponadto oddaliśmy dwa ronda, w Koleczkowie i Kamieniu, aby usprawnić zjazd z Trasy Kaszubskiej i upłynnić ruch w Gminie Szemud oraz rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu ulicy Chylońskiej w Koleczkowie, która zyska nowy przebieg i docelowo połączy się z rondem na drodze wojewódzkiej 218 – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Ponadto samorząd powiatu dofinansował zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Lini, Łęczycach i Choczewie, przeznaczył środki na zakup sprzętu okulistycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, kultury i sportu, a także przeznaczył na wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

– Dziękuję członkom zarządu, radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom starostwa za zaangażowanie i pomoc w realizacji budżetu – powiedziała po głosowaniu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2023-2034, regulaminie wynagradzania nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowych oraz przekazali odcinki dróg powiatowych do samorządów gminnych w związku z powstaniem Trasy Kaszubskiej i otrzymaniem odcinków dróg wojewódzkich nr 218 i 100.

 

POWIATOWE INWESTYCJE W 2022 ROKU

Zrealizowane inwestycje drogowe:
• Rozbudowa drogi powiatowej ul. Tartaczna – Przemysłowa w Wejherowie
• Remont dróg na terenie Gminy Linia
• Remont drogi powiatowej Reda – Gniewowo
• Remont drogi przez miejscowość Paraszyno
• Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ul. Wczasową na skrzyżowanie typu rondo
• Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G od Rybna do Rybskiej Karczmy
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę, przebudowę i doświetlenie przejść dla pieszych
•Budowa chodnika na drogach powiatowych w Lini, Niepoczołowicach, Zakrzewie, Kaczkowie i Jeleńskiej Hucie
• Dotacja dla Miasta Rumia na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 G w Rumi ul. Dębogórska oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi
•Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Pozostałe inwestycje:
•Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
• Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
•Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie
• Remont budynku przy ul. Sobieskiego 302 w Wejherowie na potrzeby sal lekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie
• Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne oraz wykonanie dokumentacji rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi
• Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi
• Realizacja programu „Za życiem” i „Zdolni z Pomorza
• Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
• Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z terenu Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę
• Dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
• Realizacja programu „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II
• Pomoc finansowa dla Gminy Linia i Gminy Łęczyce na dofinasowanie zakup samochodów dla OSP
• Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla OSP

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.