Więcej mieszkańców skorzysta z pomocy

Dzięki podniesieniu kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania pomocy, więcej mieszkańców Wejherowa (w tym dzieci) otrzyma pomoc w zakresie dożywiania. Podczas styczniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014– 2020”, skierowany do mieszkańców Wejherowa.

Głównym celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.  
Radni przyjęli uchwałę,  podwyższającą kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub w postaci produktów żywnościowych. Świadczenie można też otrzymać w formie posiłku.
Kryterium dochodowe dla osób samotnych wynosi teraz 813 zł, natomiast na członka rodziny 684 zł. Wcześniej wynosiło 456 zł.
Zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz podkreślił, że gdyby radni nie podjęli tej uchwały, około 300 osób byłoby pozbawionych pomocy w zakresie dożywiania.
– Ubóstwo i niedożywienie dzieci pogarszają standard życia rodzin. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tej sytuacji oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego – stwierdził Bogdan Tokłowicz.
Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Program jest finansowany ze środków własnych miasta oraz dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

Prawie 2 tysiące dożywianych osób

W 2013 r. wsparciem w zakresie dożywiania objęto 581 rodzin, czyli 1935 osób. 772 dzieci korzystało z posiłków w szkole i przedszkolu. W ubiegłym roku miasto wydało w sumie 101 450 posiłków.
W ramach pomocy w postaci posiłku w 2013 r. objęto wsparciem dodatkowo 23 uczniów.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.