W największej terytorialnie w powiecie gminie Łęczyce realizowane są zadania dla mieszkańców

Gminnym urzędnikom wciąż przybywa pracy

W tegorocznym budżecie Gminy Łęczyce, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, zaplanowano realizację inwestycji oraz zadań bieżących służących podniesieniu jakości i komfortu życia mieszkańców. Na terenie tej największej pod względem powierzchni gminie w powiecie wejherowskim, kontynuowana będzie m.in. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, zbudowany zostanie odcinek gminnej drogi oraz rozpocznie się budowa centrum mieszkalno-opiekuńczego.

 

Rozbudowywana remiza OSP w miejscowości Kaczkowo.
Rozbudowywana remiza OSP w miejscowości Kaczkowo.

– Początek roku upłynął nam pod znakiem dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach. Przygotowanie i przeprowadzenie tego zadania wymagało nakładów – informuje wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt. – Za ponad 200 tys. zł. zorganizowano odpowiedni plac przy Gminnym Zakładzie Komunalnym, zakupiono wagę. Sama weryfikacja wniosków, w tym wniosków o dodatki na zakup węgla lub drewna dostarczyła ogrom pracy naszym urzędnikom. Musieli oni rozpatrzyć ponad 4 tysiące wniosków. Zmieniające się przepisy, odwołania ze strony mieszkańców, zmiany ich deklaracji i wniosków, itp. powodowały konieczność wielokrotnej weryfikacji pod kątem zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Laptopy dla uczniów

Innym ważnym zadaniem, do którego przystąpiła gmina, już zakończonym była dystrybucja laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach programu Polska Cyfrowa. Ponieważ na terenie gminy Łęczyce funkcjonowały przed laty duże PGR-y i wielu mieszkańców pracowało w tych zakładach, ich wnuki i prawnuki otrzymały laptopy, potrzebne do nauki. Łącznie przekazano 795 takich urządzeń, najwięcej w okolicznych gminach i powiatach.
Podobnie jak w przypadku dodatków węglowych, nabór wniosków i ich weryfikacja absorbowały kilku urzędników, często zostających po godzinach.
– Dobrze, że mamy nową dużą siedzibę urzędu, która pozwala na realizację takich projektów. W starym budynku nie bylibyśmy w stanie obsłużyć tych wniosków. Zabrakłoby miejsca dla mieszkańców, ustawiających się w kolejki – mówi Bożena Pruchniewska, zastępca wójta Łęczyc.

Inwestują w bezpieczeństwo

 

Plac składowy węgla przy Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.
Plac składowy węgla przy Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach.

– Z uwagi na dużą inflację i trudną sytuację gospodarczą w tym roku zmalała liczba zadań jednorocznych. Niestety, z tego powodu wiele wniosków, składanych przez mieszkańców nie można było ująć w tegorocznym budżecie gminy – mówi wójt Piotr Wittbrodt. – Jeśli chodzi o inwestycje, w tym roku realizować będziemy najpilniejsze zadania i te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Gmina ma niewielkie zadłużenie, dlatego tegoroczny budżet planujemy zbilansować kredytem w wysokości 5 mln zł.
Ważną dziedziną jest m.in. bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego gmina chętnie dofinansowuje zakup samochodów strażackich (ostatnio w Kaczkowie i w Rozłazinie), czy budowę nowej remizy (w Rozłazinie). Obecnie realizowana jest rozbudowa siedziby OSP w Kaczkowie – za ok 600 tys. zł powstanie tam nowy boks dla wozu strażackiego wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym.
Bezpieczniej będzie też można poruszać nową drogą z Nawcza do Łówcza, która na odcinku ponad 2 km będzie miała nawierzchnię mineralno-bitumiczną.
Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Pierwszy etap prac rozpocznie się w lutym br. przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 822 tys. zł. Koszt budowy tego odcinka o długości blisko 1 km wynosi ok. 1,8 mln złotych.
Drugi etap przebudowy przedmiotowej drogi, zaplanowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na lata 2023-2024, możliwy będzie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 3,25 mln złotych ze środków rządowych w ramach Polskiego Ładu.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Władze gminy Łęczyce pozyskały również środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Kaczkowo-Dąbrowa Brzezieńska-Wysokie.
W najbliższym czasie planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który do końca 2023 r. zobligowany będzie wykonać kompletną dokumentację projektową. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2024.
Wartość otrzymanego dofinansowania to 3,8 mln złotych.
– Po wybudowaniu tego zakresu zadanie będzie kontynuowane w kierunku Chrzanowa, Witkowa, Purzyc – mówi wójt Piotr Wittbrodt. – Nasza gmina jest dobrze skanalizowana, najlepiej południowa część gminy, gdzie zakończyły się prace związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Dzięcielcu i Nawczu. Teraz musimy zrealizować podobne prace w północnej części gminy.
W tym roku rozpocznie się budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Godętowo-Wielistowo. To dwuletnie zadanie z terminem zakończenia w 2024 roku pochłonie ponad 4 mln zł. W ramach zdania wykonawca wymieni też przestarzałe rury wodociągowe w Godętowie. Inwestycja ta również jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Powstaną nowe placówki i obiekty

Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Łęczycach. Taka placówka jest bardzo potrzebna dla ludzi starszych, samotnych i chorych, wymagających stałej opieki. Budowa centrum z 8 pokojami, której koszt wynosi ponad 4,5 mln zł rozpocznie się w tym roku, a zakończy w przyszłym 2024 r. Łęczyce są jedną z trzech gmin w województwie pomorskim, w których powstanie taka placówka opiekuńczą. Wartość dofinansowania wynosi ok. 3,3 mln złotych.

Przy Szkole Podstawowej w Rozłazinie powstanie nowe boisko, budowane przez samorząd gminy we współpracy z Fundacją Edukacyjną, działającą przy wspomnianej szkole. Z kolei w miejscowości Bożepole Wielkie powstanie skate park.
– W ramach środków własnych realizujemy najbardziej potrzebne zadania w sieci szkół gminnych – informuje Bożena Pruchniewska, zastępca wójta gminy Łęczyce. – Najpilniejsze potrzeby w sołectwach realizowane są natomiast w ramach funduszu sołeckiego, który funkcjonuje już kolejny rok. W tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy na ten fundusz ponad 800 tys. złotych, podzielony między 24 sołectwa.
A co z budynkiem będącym dawniej siedzibą Urzędu Gminy? Po rozpatrzeniu różnych pomysłów na jego wykorzystanie, ostatecznie zdecydowano, że będzie tam gminna biblioteka publiczna.
Adaptacja obiektu, realizowana w przyszłym roku, uwolni pomieszczenia w budynku łęczyckiej szkoły, przeznaczone obecnie na bibliotekę. W przyszłości zostaną one wykorzystane na potrzeby sołectwa, konkretnie na świetlicę wiejską.

Coraz więcej pracy w Urzędzie

Z powodu takich zewnętrznych inwestycji, jak budowa sieci gazowej w Strzebielinie, a następnie w innych miejscowościach czy budowa drogi S6 (Trasa Kaszubska) i dróg dojazdowych, przybywa pracy gminnym urzędnikom.
Nowe zadania Urzędu Gminy Łęczyce spowodowane są też planowaną budową drogi do budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Trwają konsultacje w sprawie przebiegu tej drogi na terenie gminy Łęczyce.

Anna Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.