Pieniądze na najem mieszkań dla niepełnosprawnych

Powiat Wejherowski jako pierwszy na Pomorzu uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach nowego programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Projekt skierowany jest do absolwentów z niepełnosprawnością rozpoczynających niezależne życie.

 

Program pn. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Mieszkanie dla Absolwenta”, ma na celu przyczynić się do wzrostu niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania. Przedmiotem dofinansowania będzie zatem najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej. Realizatorem projektu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
– Jesteśmy pierwszym samorządem na Pomorzu, który otrzymał dofinansowanie z PFRON na program adresowany do osób z niepełnosprawnością, wspierający ich niezależność oraz ułatwiający podjęcie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie dopłaty do mieszkania – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Zadanie „Mieszkanie dla Absolwenta” umożliwia otrzymanie dofinansowania wynajmu przez okres 36 miesięcy. Pomoc rządowa ma jednak charakter degresywny, a to oznacza, że w pierwszym roku dopłata wyniesie 100 procent, w drugim 70 procent, a w trzecim (ostatnim), już tylko 40 procent kosztów najmu, które obowiązują dla danej lokalizacji.
Z programu skorzystać może każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać także status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Ponadto taka osoba powinna złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej oraz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 31 grudnia 2023 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW)
sow.pfron.org.pl.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.