Kształtowanie ładu przestrzennego

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego konieczne ze względu na rozwój miasta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który ustala przyszłe przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Mówi o tym, jak będzie się kształtowało w przyszłości nasze otoczenie. Aktualnie w Wejherowie w trakcie opracowania znajduje się 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają one na celu dostosowanie ustaleń planistycznych do zmian przepisów prawa oraz kształtowanie ładu przestrzennego i zrównoważony rozwój miasta.

 

Zagospodarowanie i układ przestrzenny terenu nie są przypadkowe. Taki plan precyzuje, co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować, jakie jest przeznaczenie danego terenu i jaką działalność można na nim prowadzić. Ponadto określa, jakie tereny przeznaczone są pod realizację inwestycji celu publicznego (drogi, tereny zieleni, infrastruktura techniczna, itp.).
Wśród zmienianych dokumentów planistycznych znajdują się m.in.:
• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej przewiduje przeznaczenie tego terenu na cele komunikacyjne m.in. parking naziemny. Projekt jest obecnie przygotowywany do uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami.
• Kolejna zmiana dotyczy obszaru położonego po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka. Teren zostanie przeznaczony na cele usługowe oraz infrastrukturę regulującą gospodarkę wodną na styku terenów leśnych i zurbanizowanych.
Konieczne jest zabezpieczenie terenów na kolejne zbiorniki retencyjne, gdyż woda spływająca w trakcie ulewnych nawałnic powoduje podtopienia nieruchomości sąsiadujących z terenami leśnymi.
Projekt jest obecnie przygotowywany do uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami.
• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy także części północnej Śródmieścia Wejherowa (w obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową i Sobieskiego). Plan nie przewiduje zmiany przeznaczenia terenu na obszarze inwestycji Galerii Srebrna, natomiast przewiduje zmiany dotyczące innych nieruchomości – głównie przy ul. Wałowej i Sobieskiego.
• Kolejnym obszarem objętym pracami mającymi ustanowić nowe warunki planistyczne jest rejon ulic Św. Anny i Mickiewicza. Przewiduje się aktualizację ustaleń planistycznych w zakresie obsługi komunikacyjnej związanej z nowym zagospodarowaniem parkingu przy ul. Mickiewicza jak i od strony ul. Parkowej oraz zasad zagospodarowania wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Św. Anny.

Po uzgodnieniu projektów planów, będą one wyłożone do publicznej wiadomości i odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
O wyłożeniu planu mieszkańcy informowani są poprzez ogłoszenia w prasie. W trakcie wyłożenia i po wyłożeniu (w terminie określonym przez Prezydenta Miasta) będzie można składać uwagi dotyczące projektu planu.
Dokumenty dotyczące pozostałych zmian planów są w przygotowaniu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.