Powiat Wejherowski otrzymał po raz piąty dofinansowanie do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy

Powiat Wejherowski rokrocznie aplikuje o środki finansowe w ramach programu osłonowego współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W bieżącym roku Powiat otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 32.645 zł, a całkowita wartość programu wynosi 54.684 zł. Powiat Wejherowski przeznaczył na realizację programu 22.039,00 zł.

 

W tegorocznej edycji program pt. „Dostępni i skuteczni”, ma na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu wejherowskiego.
Pandemia COVID – 19, spowodowała, że w 2020 roku osoby doznające przemocy w rodzinie rzadziej korzystały ze wsparcia specjalistów, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Blisko połowa korzystających z pomocy specjalistów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny i ok. 60% korzystających ze wsparcia w związku z przemocą, to osoby z terenów wiejskich. Badania przeprowadzone w zeszłorocznej edycji Programu, wykazały, że ponad 33% procedur „Niebieska Karta” wszczynanych jest w gminach wiejskich, ale tylko ok. 19% osób doświadczających przemocy korzysta ze wsparcia specjalistycznego.

Mobilne punkty wsparcia
Grupy robocze w gminach wiejskich spotykają się średnio 2,8 razy w roku, aby procedować wszczętą procedurę przy czym ok. 22,8% przypadków przemocy zgłaszanych jest do organów ścigania. Wobec powyższego, w tegorocznej edycji planowane jest powołanie mobilnych punktów wsparcia specjalistycznego dla osób z terenów wiejskich we współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, w których brak jest dostępu do pomocy specjalistycznej lub jest ona dostępna w ograniczonym wymiarze.
Działalność punktów konsultacyjnych skierowana będzie do mieszkańców Gminy Choczewo i Linia.

Wsparcie społeczne
Kolejny istotny czynnik ochrony przed doznawaniem przemocy stanowi wsparcie społeczne. W dobie ograniczeń swobody poruszania się oraz ograniczeń pracy ośrodków wsparcia niezwykle ważną rolę ma lokalna społeczność. Sąsiedzi i znajomi często są pierwszymi świadkami przemocy, widzą i słyszą to czego nie dostrzegają kuratorzy, policja i pomoc społeczna przy ograniczonym lub sporadycznym kontakcie.
Założeniem programu jest aby członkowie lokalnej społeczności stali się częścią systemu wsparcia osób zagrożonych przemocą, wobec czego, aby wyposażyć ich w rzetelne informacje i umiejętności reagowania na przemoc, Powiat opracuje i rozdysponuje do swoich mieszkańców poradnik skierowany do osób, które mogą potencjalnie być świadkami przemocy. Dzięki poradnikowi chcemy pokazać, jak i kiedy można pomóc osobom doznającym przemocy, żeby samemu być bezpiecznym a jednocześnie potencjalnie ocalić czyjeś życie.

Skuteczna pomoc specjalistów
Stworzenie spójnego systemu wsparcia osób i rodzin doznających przemocy wymaga również systematycznego podnoszenia kompetencji osób zawodowo zajmujących się wspieraniem i pomocą tym rodzinom.
Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie opiera się w dużej mierze na skutecznej i rzetelnej pracy specjalistów (psychologów, pracowników społecznych, radców prawnych, członków zespołów interdyscyplinarnych) wobec czego przeprowadzone zostaną szkolenia dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy jak i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Warsztaty samoobrony
Dodatkowym działaniem skierowanym bezpośrednio do osób doświadczających przemocy w rodzinie będą warsztaty samoobrony i emisji głosu z elementami pracy psychologicznej, które będą miały na celu rozwijanie poczucia sprawczości i wzmacnianie poczucia swojej wartości osób z doświadczeniem przemocy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.