Starosta Gabriela Lisius i Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium dla Starosty Wejherowskiego oraz Zarządu Powiatu po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

 

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła prezentacja multimedialna, na której szczegółowo przedstawiono realizację budżetu oraz najważniejsze projekty inwestycyjne powiatu wykonane w 2020 r. Budżet samorządu zamknął się kwotą 261.741.400,47 zł po stronie dochodów oraz kwotą 233.688.582,17 zł po stronie wydatków. Głównymi źródłami dochodów były dochody własne, które stanowiły 49,69% budżetu ogółem, następnie subwencje ogólne w wysokości 40% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 10%.

Dofinasowanie inwestycji

– Mimo szczególnej sytuacji epidemicznej w kraju udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone inwestycje, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu czy podniesienia poziomu szkolnictwa. Pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z rezerwy budżetu państwa, z programów ograniczających skutki wystąpienia Covid-19, z Funduszy Europejskich, a przede wszystkim z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tym ostatnim wyremontowana została m.in. ulica Pomorska w Rumi, Obwodowa w Redzie, droga Kielno – Karczemki, Choczewo – Łętowo, Kolkowo – Strzebielinek oraz ulica Chłopska w Kębłowie. Wszystkie inwestycje realizowane były przy współpracy z gminami – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Łącznie na zadania drogowe powiat wydał w ubiegłym roku blisko 37 mln zł.
Ponad 100 mln zł w 2020 r. powiat przeznaczył na zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą. Wśród istotnych projektów wymienić można oddanie nowoczesnej biblioteki i pracowni chemicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi, wyremontowanej stołówki w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego, łącznika w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie oraz windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny powiat wydał w ubiegłym roku blisko 49 mln zł.
– Przekazaliśmy 130 tys. zł Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego tj. bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, aparatury dla Oddziału Ratunkowego oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Ponadto realizowany był projekt „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II – drugi etap”.

Książnica prof. Labudy

Ważnym przedsięwzięciem w sektorze kultury, było oddanie Książnicy prof. Gerarda Labudy.
– To nowa przestrzeń naukowo-edukacyjna w Wejherowie. Upamiętnia postać honorowego obywatela Powiatu Wejherowskiego prof. Gerarda Labudy, wiedzę o nim oraz o dziedzictwie Kaszubów. Stanowi centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat kultury, tradycji i historii Kaszub i Pomorza – mówi Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Rozbudowa Starostwa

W minionym roku powiat rozpoczął także rozbudowę Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Inwestycja była konieczna ze względu na systematyczny przyrost mieszkańców oraz przybywanie nowych zadań do realizacji, co wymaga większej liczby pomieszczeń do obsługi interesantów.
Po przebudowie nowe stanowiska zyska m.in. Wydział Komunikacji oraz Wydział Budownictwa i Nieruchomości.

Bezpieczeństwo

Samorząd inwestował także w bezpieczeństwo publiczne dofinansowując zakupy nowych samochodów na potrzeby straży pożarnej i policji, a także przeznaczając środki na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także projekty sportowe i kulturalne.
Z okazji udzielenia absolutorium starosta podziękowała za kolejny rok pracy na rzecz lokalnej społeczności.
– Dziękuję zarządowi powiatu, radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Starostwa Powiatowego, za pracę w tym trudnym okresie pandemii – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

 

Zrealizowane inwestycje drogowe:

• remont drogi powiatowej na odcinku Choczewo – Łętowo,
• przebudowa drogi powiatowej – ulica Obwodowa w Redzie na całej długości od Kanału Łyskiego do ulicy Gdańskiej wraz z budową ronda,
• przebudowa drogi powiatowej – ulica Pomorska w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego,
• remont drogi powiatowej Kolkowo – Rybno na odcinku Kolkowo – Strzebielinek,
• przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szemud – Kamień,
• rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do Eco – Doliny,
• rozbudowa drogi powiatowej – ulica Chłopska w Kębłowie,
• budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i miejsc postojowych przy drodze powiatowej,
• przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie,
• budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kniewo,
• przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie,
• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie.

Pozostałe inwestycje:

• oddanie do użytku Książnicy prof. Gerarda Labudy
• zakończenie realizacji inwestycji „Przebudowa poddasza – przekształcenie w bibliotekę” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi oraz oddanie pracowni chemicznej,
• przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
• oddanie do użytku 3 nowych budynków Ogniska Wychowawczego „Dziadka” w Rumi,
• remont stołówki w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
• wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem A i B” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie,
• dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie”,
• „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego”,
• kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza,
• kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy”,
• kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,
• dofinansowanie zakupu bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz zakupu aparatury medycznej dla Oddziału Ratunkowego Szpitala w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.