Niewielkie zmiany

Gospodarka odpadami i utrzymanie porządku

Wejherowscy radni zmienili na ostatniej sesji dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz regulaminu w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Nie są to wielkie zmiany.

 

Radni przyjęli następujące uchwały:
Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części niezamieszkanej powstają odpady komunalne.
W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miasta musiała w przypadku wyboru metody naliczania opłat za odpady od liczby osób zmienić formułę z „jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe” na „nieruchomość zamieszkiwana przez jedną lub dwie osoby”. Konsekwencją stanowiska organów kontrolnych jest również niewielka zmiana opłat.
Nieruchomość zamieszkiwana przez jedną osobę tak jak dotąd będzie płacić 24 zł miesięcznie, natomiast stawka w nieruchomości zamieszkiwanej przez dwie osoby wynosić będzie 48 zł (dotychczas było to 45 zł dla gospodarstwa dwuosobowego wg poprzedniej definicji). Po paru miesiącach funkcjonowania systemu urealniona została również stawka zmniejszająca opłaty w przypadku kompostowania odpadów w kompostownikach przydomowych dla nieruchomości zamieszkiwanych przez 1 osobę na 2,50 zł miesięcznie (było 2 zł) i zamieszkiwanych przez dwie osoby odpowiednio 5 zł (było 4 zł). Pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian.
Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za zmianą uchwały opisaną wyżej, należało również odpowiednio zmienić wzór deklaracji dostosowując go do nowych przepisów. Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci mieszkańcy, których dotyczy zmiana, czyli z nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną lub dwie osoby, w przypadku wyboru metody naliczania opłat za odpady od liczby osób. Należy to zrobić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Uchwała wchodzi w życie 1 czerwca br., a zatem termin na złożenie nowej deklaracji upłynie 10 lipca 2021 r.
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa. Do regulaminu wprowadzono możliwość zbierania odpadów w pojemnikach podziemnych dla budynków, które mają problemy z postawieniem wiat śmietnikowych na swoich posesjach. W Wejherowie od 10 maja br. dla 29 budynków rusza pilotażowy program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach, usytuowanych w 8 lokalizacjach w śródmieściu. Głównym celem programu jest uporządkowanie terenu nieruchomości pod kątem zbiórki odpadów komunalnych w zabytkowym centrum miasta.
Zmiany w Regulaminie dotyczące utrzymywania zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych. Wobec skarg od mieszkańców i interwencji z powodu zakłócania spokoju i ciszy nocnej, wywołanych uporczywym wyciem lub szczekaniem przez psy zamknięte w pomieszczeniach mieszkalnych lub budynkach gospodarczych, należało tę sprawę uregulować w regulaminie tak, aby służby mogły podejmować skuteczne interwencje. Wprowadzono nowy, dodatkowy zapis § 32 dotyczący obowiązków w zakresie utrzymania zwierząt domowych, który brzmi: „Utrzymanie zwierząt domowych powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, oraz nie powodowało innych uciążliwości ponad przeciętną miarę dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.