Dodatkowe środki na bezpieczeństwo, zdrowie i edukację

Podczas Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe środki, które przeznaczone zostaną na zadania oświatowe, drogowe i z zakresu bezpieczeństwa, w tym. m.in. remont ulicy Sabata w Rumi, dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy dotację dla wejherowskiego szpitala.

 

Podczas obrad XX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni przyjęli m.in. roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. Radni zapoznali się z informacją na temat stanu powiatowych dróg oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wejherowskiego. Ponadto przyjęli uchwałę dotyczącą informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu i Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2026.
W programie obrad znalazły się uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2021-2034 oraz w budżecie powiatu na ten rok.
– Część wolnych środków wprowadzonych do budżetu chcemy przeznaczyć na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Przy współpracy z Miastem Rumia będziemy realizować przebudowę ulicy Sabata. Jednak ze względu na wysokie koszty, realizacja wielu zadań drogowych uzależniona jest w dużym stopniu od pozyskanych środków zewnętrznych, o które systematycznie aplikujemy.
Radni zadecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Łęczyce, Szemud, Wejherowo i Choczewo. Pieniądze w wysokości po 50 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Rozłazinie, OSP w Szemudzie i OSP w Bolszewie oraz w kwocie 40 tys. zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sasinie.
Środki finansowe przeznaczone zostały również na wsparcie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (55 tys. zł) oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up z napędem terenowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi (60 tys. zł).
W trakcie sesji podjęto także pakiet uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej dziewięciu gminom Powiatu Wejherowskiego na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.
– Każdego roku udzielamy pomocy finansowej gminom na realizację wydarzeń w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez – mówi Wicestarosta Jacek Thiel. – Dzięki tym środkom odbywa się wiele ważnych spotkań kulturalnych i imprez i sportowych, które promują lokalną kulturę i propagują aktywność fizyczną.
Podczas sesji powiatowi radni podjęli decyzję o udzieleniu dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w wysokości 50 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup gastroskopu do Pracowni Endoskopowej.
W programie sesji znalazły się także uchwały dotyczące przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom na stałe zamieszkujących na terenie powiatu wejherowskiego.
Ważnym punktem obrad była uchwała w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 r. Pieniądze w wysokości 6,2 mln zł wykorzystane zostaną m.in. na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.