Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta K. Hildebrandta

Radni podczas sesji 16 czerwca udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowała zdecydowana większość: 16 radnych za, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni udzieli również prezydentowi wotum zaufania stosunkiem głosów: 16 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. Ponadto przyjęli szereg uchwał związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta, jak i jego rozwojem, głównie w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zamiany tegorocznego budżetu miasta.

Podobnie jak ostatnio, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z uwagi na pandemię koronawirusa, radni obradowali w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Obrady przebiegały sprawnie.

Pozytywne opinie

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa. Analizując przedłożone przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok 2019” oraz inne dokumenty, jak również kierując pytania do prezydenta, Komisja stwierdziła, że prezydent Krzysztof Hildebrandt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Przedstawiając obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok (zamieszczone w internecie z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa) prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował m.in., że zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 258 576 927 zł wykonano w kwocie 251 157 832,09 zł, co stanowi 97,13 % planu, zaś wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 274 575 550 zł, zrealizowano w kwocie 258 253 506,93 zł, co stanowi 94,06 % planu.

Bardzo dobra współpraca

W oświadczeniach klubów radnych, radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo oraz radni Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami dokonali pozytywnej oceny działań prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2019 oraz zwrócili uwagę na zagrożenia, które pojawiły się w zeszłym roku. Radni podkreślili bardzo dobrą, partnerską współpracę obu klubów na rzecz miasta oraz z Prezydentem Wejherowa, a następnie głosowali za absolutorium i wotum zaufania.
– Wydatki na inwestycje w 2019 roku spadły o 10,5 mln zł w stosunku do roku 2018. Nasza dopłata do oświaty w tym samym czasie wzrosła o 10,7 mln zł. Jak widać, dokładnie tyle mniej wydaliśmy na inwestycje, ile dodatkowo poszło środków na oświatę – podkreśla przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka – To porównanie jednoczesnego spadku inwestycji i wzrostu kosztów w oświacie dobitnie pokazuje, co się dzieje z pieniędzmi w budżecie miasta, jak przypływają z inwestycji na oświatę. Przysłowiowe dziury w budżecie oświaty, które porobił rząd, my musimy łatać pieniędzmi przeznaczonymi na łatanie dziur w drogach, na budowę nowych ulic, mieszkań czy boisk. Miasto musi bardzo dużo dopłacać ze swojego budżetu do oświaty, która jest zadaniem rządu i powinna być finansowana przez państwo. W efekcie działań rządu jest mniej pieniędzy na realizację postulatów i pomysłów mieszkańców.

SUKCESY ROKU 2019 – Najważniejsze inwestycje

Inwestycje drogowe
• Węzeł Integracyjny Wejherowo (Kwiatowa)
• Ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiego i Przemysłowej
• Utwardzenie ulic płytami drogowymi wraz z chodnikami: ul. Pogodna, część ulicy Południowej, Gryfa Pomorskiego i ul. Waśkowskiego
• Doświetlenia przejść dla pieszych, m.in. w ul. Słonecznej oraz ul. Norwida.
• Współfinansowanie wraz z powiatem wejherowskim budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Sikorskiego
• Ul. Krofeya i rondo na skrzyżowaniu ulicy Chopina, Nadrzeczna i Staromłyńska – rozliczenie finansowe
• Wykupy i odszkodowania za grunty, m.in. pod drogi.

Pozostałe inwestycje
• Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu
• Modernizacja budynku szkoły na cele wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
• Cmentarz komunalny
• W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa wykonano:
– ostatni odcinek ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego,
– ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Dworcową z ul. Spacerową,
– Park Cedron, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wałową a rzeką Cedron
– zmodernizowano fontannę na wejherowskim rynku.
• Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna na placu za Hotelem Bliza
• Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska „Jamajka” przy ul. Kochanowskiego
• Dofinansowanie prac związanych z poprawą stanu technicznego i estetycznego zabytków
• Dotacje na wymianę starych pieców na proekologiczne systemy grzewcze dla wspólnot mieszkaniowych, ponadto w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 51 umów na likwidację pieców i instalację proekologicznego ogrzewania
• Remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych, w tym kompleksowa termomodernizacja budynków oraz wymiana ogrzewania.
• Świetlica osiedlowa przy ul. Mostnika z zapleczem gospodarczo-sportowym (budżet obywatelski)
• Teren rekreacyjny przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego – boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty, park linowy (budżet obywatelski)
• Liczne prace projektowe dla kolejnych inwestycji

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.