Razem przeciw przemocy

Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Po raz kolejny Powiat Wejherowski będzie realizował program osłonowy współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W tegorocznej edycji program „Razem przeciw przemocy” dedykowany będzie dzieciom i młodzieży w Ogniskach Wychowawczych w Rumi i zatrudnionej w nich kadrze wychowawczej i specjalistycznej.
Podczas warsztatów dla młodzieży poruszane będą zagadnienia szeroko rozumianej przemocy, z uwzględnieniem przemocy domowej. Zajęcia psychoedukacyjne będą miały na celu kształtowanie postaw nastawionych na przeciwdziałanie przemocy. Zorganizowane zostaną warsztaty kompetencji rodzicielskich dla młodzieży, w celu uświadomienia znaczenia rodzica w życiu dziecka oraz odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem potomstwa. Młodzież będzie sprawowała opiekę rodzicielską z wykorzystaniem symulatorów niemowląt.
Dzięki specjalnym lalkom, uczestnicy będą mogli uczyć się świadomego podejścia do rodzicielstwa. Zajęcia pozwolą również na prowadzenie nowoczesnej i skutecznej profilaktyki oraz na osobistą refleksję na temat własnej odpowiedzialności, dojrzałości i radzenia sobie z emocjami.
Dla utrzymania i wzmacniania postaw antyprzemocowych wśród młodzieży, równolegle swoje kompetencje będą podnosić wychowawcy placówek pracujących na co dzień z młodzieżą, w szczególności osoby pracujące z dziećmi doświadczającymi przemocy, ale również z dziećmi, które same prezentują zachowania przemocowe wobec rówieśników.
Planowany jest również festyn integracyjno-sportowy dla młodzieży placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich rodziców oraz mieszkańców powiatu, wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także wolontariat w schronisku dla zwierząt.
Przeprowadzona zostanie także diagnoza przemocy w powiecie i opracowany raport z badania, który posłuży wytyczeniu założeń do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025.
Raport zostanie opublikowany na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Wyniki badań przedstawione zostaną przedstawicielom służb pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu wejherowskiego, podczas konferencji, która planowana jest na ostatni kwartał bieżącego roku.
Całkowity koszt programu to 47.478,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 26.841,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 20.637,00 zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.