W szkołach i w domach

Większość z nas korzysta z internetu i komputera, przy pomocy którego pracuje, uczy się, kontaktuje się lub bawi. Są jednak domy, w których nie ma komputera ani internetu, chociaż bardzo by się przydał zarówno dzieciom, jak i dorosłym domownikom. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki wydatek, jednak kilkudziesięciu mieszkańców Luzina oraz okolicznych wsi wymarzony sprzęt i internetowe łącza otrzymało w prezencie.

Było to możliwe dzięki realizacji projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W ramach tego programu, realizowanego w latach 2012-2013 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, oraz dostęp do szerokopasmowego internetu otrzymało sześć szkół w gminie (5 podstawowych oraz gimnazjum), a także przedszkole samorządowe.
Komputery trafiły też do 30 gospodarstw domowych z terenu gminy. Co więcej, przez 5 lat i 8 miesięcy zarówno szkoły, jak i mieszkańcy mogą korzystać z internetu bezpłatnie.
– Przez osiem miesięcy internet finansowany jest ze środków unijnych, uzyskanych w ramach projektu, natomiast przez kolejne pięć lat koszty pokryje gmina Luzino – wyjaśnia Paulina Płotka, koordynator projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”. – Dodam jeszcze, że jednostki podległe otrzymały też urządzenia wielofunkcyjne, natomiast gospodarstwa domowe – drukarki.
Kto otrzymał tak cenny prezent? Projektem zostały objęte rodziny spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych; dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych oraz osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowe punkty przyznano rodziną wielodzietnym oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
– Wybraliśmy te osoby, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą kupić sprzętu, a tym bardziej uiszczać comiesięczne opłaty za Internet – informuje Paulina Płotka. – Wszyscy, zgodnie z projektem zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputerów, zakupionego oprogramowania oraz internetu, co podniosło ich kompetencje informatyczne. Mamy nadzieję, że udział w projekcie nauczy beneficjentów odnajdywania się w sytuacjach społecznych i zawodowych, wyrówna dostęp do wiedzy, pozwoli na zdobycie nowych umiejętności oraz rozwój osobowy.

AK.

Projekt w liczbach
1 231 836,24 zł – taka jest całkowita wartość projektu
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Luzino”
184 775,44 zł – wynosi dotacja celowa z publicznych
środków krajowych
30 – tyle gospodarstw otrzymało bezpłatnie sprzęt
komputerowy
7 – tyle placówek oświatowych dostało komputery
razem z urządzeniami wielofunkcyjnymi
178 – tyle komputerów kupił i rozdał Urząd Gminy
Luzino w ramach wspomnianego projektu
68 – przez tyle miesięcy beneficjenci projektu będą
mogli za darmo korzystać z internetu

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.