Wyjaśnienia i konsultacje podczas warsztatów

Wejherowski Budżet Obywatelski

Podczas warsztatów w Filharmonii Kaszubskiej mieszkańcy Wejherowa mogli skonsultować swoje pomysły na projekty Budżetu Obywatelskiego. 1 kwietnia br. wystartowała w naszym mieście V edycja. Na pytania odpowiadali przedstawiciele władz miasta oraz eksperci Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Procedura i terminy

– Pod każdym projektem BO trzeba zebrać podpisy co najmniej 50 mieszkańców Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat – poinformował zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz – Termin składania projektów mija 30 kwietnia 2019 roku. Projekty w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim – w budynku przy ul. 12 Marca lub w Ratuszu.
Komisji Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez prezydenta Wejherowa przewodniczy sekretarz miasta Bogusław Suwara. Komisja nie ocenia projektów, lecz je weryfikuje. Pozytywnie zweryfikowane projekty podlegać będą konsultacji społecznej. Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do danego projektu.
Lista zweryfikowanych projektów przewidzianych do głosowania zostanie opublikowana przez prezydenta Wejherowa 28 czerwca, a później będzie promowana przez wnioskodawców. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 9 do 23 września br.
– Komisja Budżetu Obywatelskiego weryfikuje projkety pod względem formalnym. Sprawdza liczbę podpisów oraz kosztorys, który nie może przekraczać limitu finansowego, co jest bardzo ważne – wyjaśnia sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.
Uczestnicy warsztatów podkreślali, że warto wziąć udział w tego rodzaju szkoleniu.
– W trakcie warsztatów uzyskałam odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące celowości i możliwości użyczenia sprzętu, o który w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego będziemy się ubiegać – powiedziała Karolina Jankowska.
– Warsztaty są przydatne i potrzebne, bo dzięki nim potrafimy dobrze przygotować projekt. Pieniądze, które otrzymaliśmy w poprzednim projekcie, pomogły nam w rozwoju naszej grupy teatralnej „Srebrna Nitka” – stwierdziła Teresa Malinowska.
– Zamierzam złożyć projekt na działalność związaną z rehabilitacją dzieci dotkniętych autyzmem i pomagać innym rodzicom – dodała Izabela Minga.

 

Jak przygotować projekt?

O tym jak należy przygotować projekt i wypełnić formularz wniosku na projekt Budżetu Obywatelskiego mówił podczas warsztatów wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, ekspert w zakresie BO, jeden z autorów uchwały Rady Miasta.

• Podstawowe zasady – działania zaproponowane przez mieszkańców muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie.

• Tytuł – ważny jest tytuł projektu, krótki i łatwy do zapamiętania, oddający istotę pomysłu.

• Charakterystyka – musi być zwięzła. Należy podkreślić do kogo skierowany jest projekt, kto będzie jego beneficjantem, jakie problemy rozwiązuje i dlaczego warto go poprzeć.

• Wycena – szczególną uwagę należy zwrócić na wycenę, oszacowanie kosztów proponowanego projektu. Koszt powinien być wyliczony w miarę realnie, w oparciu o różne dostępne dane, np. w internecie. Szczegółowość wyceny powinna umożliwiać weryfikację przez urzędników co do jej poprawności.

• Lokalizacja zadania – przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Można to zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizację zadania i załączyć ją do wniosku.
Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

• Poparcie mieszkańców – na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. Warto jednak, aby tych podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do promocji swojego projektu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.