Inwestycje mimo kryzysu

Dwa dni temu, 18 grudnia, wejherowscy radni przyjęli najważniejszy dokument: budżet miasta na 2013 rok. Ponieważ pod względem gospodarczym zapowiada się trudny rok, przygotowanie planu finansowego dla miasta również nie było łatwe. Negatywny wpływ na stan miejskiej kasy ma kryzys w budżecie centralnym, rządowym i zbyt małe środki, przekazywane samorządom. Jak podkreślił podczas wtorkowej sesji Rady Miasta prezydent Krzysztof Hildebrandt, budżet został tak skonstruowany, aby pomimo kryzysu Wejherowo mogło się równomiernie rozwijać.

– Trudna sytuacja finansowa, zbyt małe środki otrzymywane z budżetu centralnego na obowiązkowe zadania powierzone samorządowi i zmiany prawa oświatowego to główne i niezawinione bolączki samorządu – powiedział prezydent Wejherowa. Dużą niewiadomą dla finansów miasta, utrudniającą ich planowanie jest tzw. nowa ustawa śmieciowa, która wejdzie w życie w połowie 2013 roku. – Od długiego czasu przegotowujemy się do tych zmian. Będziemy się starać, aby skutki zmian były jak najmniej odczuwalne dla naszych mieszkańców – mówił na sesji prezydent K. Hildebrandt.

OŚWIATA

Pieniędzy brakuje szczególnie w oświacie. Jej utrzymanie jest generalnie obowiązkiem rządu, ale w nadchodzącym roku trzeba będzie znów sporo dopłacić z budżetu miasta do edukacji, tym razem ponad 17 mln zł! Oświata i wychowanie mają największy udział w wydatkach bieżących, w roku 2013 będzie to 36 procent wszystkich wydatków budżetowych.

INWESTYCJE

Mimo trudności w 2013 roku w Wejherowie kontynuowane będą duże, odważne inwestycje prowadzone w oparciu o środki unijne pozyskane przez władze miasta, m.in. w Szkole Podstawowej nr 9 realizowany będzie program termomodernizacji. Nadal budowana będzie promenada pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron (projekt „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”) oraz kontynuowana rewitalizacja Śródmieścia i Parku. Co ważne, w budżecie zaplanowano środki na inwestycje drogowe, zwłaszcza na budowę ul. Śmiechowskiej (ponad 1,8 mln zł) oraz współfinansowanie modernizacji skrzyżowanie na ul. Sienkiewicza, przed przejazdem kolejowym (2,4 mln zł). Niektóre drogi gruntowe zostaną utwardzone płytami, na co przeznaczono 540 tys. zł. Zaplanowano też sukcesywną wymianę asfaltowych nawierzchni gminnych ulic.

NOWE PROJEKTY

W 2013 roku powstanie dokumentacja projektowa kolejnych inwestycji, m.in. kluczowych rozwiązań drogowych. Zdaniem prezydenta Krzysztofa Hildebranda i jego współpracowników najważniejsze jest komunikacyjne powiązanie północnej i południowej części miasta. Powstanie projekt metropolitalnego węzła komunikacyjnego i tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej oraz Węzła Działki, łączącego ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6. Rozszerzona o nowe rozwiązania zostanie też dokumentacja tzw. Węzła Zryw (połączenie drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego oraz Stefczyka/Gryfa Pomorskiego). Miasto chce starać o dofinansowanie budowy z nowych środków unijnych.

POMOC

Zubożenie społeczeństwa i utrata miejsc pracy przez wielu mieszkańców miasta sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera pomoc społeczna. – Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju sprawia, że pomoc społeczna ma do spełnienia bardzo ważną rolę – podkreślił prezydent w swoim wystąpieniu. – Musi stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji. W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczono dostęp do świadczeń i usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Ponad 23 mln zł pozwoli na realizację zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W porównaniu do budżetu na rok 2012, więcej pieniędzy przeznaczono na zasiłki okresowe oraz celowe, z których pokrywane są m.in. koszty pobytu ok. 40 bezdomnych w schroniskach i noclegowniach . Wyższe niż w ub. roku będą też środki na usługi opiekuńcze dla osób samotnych.

KULTURA

Tworzenie warunków dla rozwoju życia kulturalnego i możliwości ciekawego spędzania czasu przez mieszkańców Wejherowa jest jednym z priorytetowych zadań władz miasta. – Zadania te są realizowane głównie przez Wejherowskie Centrum Kultury oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – informował radnych prezydent K. Hildebrandt. – Na działalność WCK oraz na funkcjonowanie i utrzymanie nowego obiektu przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł. Większość tej sumy potrzebna jest na działalność rekreacyjno-rozrywkową oraz edukacyjną WCK, które w 2013 r. funkcjonować będzie w nowej siedzibie. Profesjonalnie wyposażona placówka rozszerzy swoją ofertę dla wejherowian oraz umożliwi rozwijanie zainteresowań mieszkańców, zwłaszcza młodych. Wejherowska biblioteka, na działalność której przeznaczono w budżecie 918 tys. zł, w 2013 roku zyska m.in. nowy sprzęt komputerowy oraz nowości wydawnicze.

SPORT I REKREACJA

Kultura fizyczna, sport i aktywny wypoczynek pozwala na integrację, rozwijanie pasji i promocję zdrowego stylu życia. Ponad 1,9 mln zł, przeznaczonych w budżecie na tę dziedzinę, umożliwi udzielanie dotacji klubom sportowym oraz organizację współzawodnictwa sportowego. Dofinansowane zostaną zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wielu dyscyplinach. Pieniądze potrzebne są też na utrzymanie 25 obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez miasto, w tym krytej pływalni, sztucznego lodowiska, boiska sportowego przy ZS nr 3 oraz boisk osiedlowych, a także 6 sal gimnastycznych i 3 hal sportowych.

PROMOCJA

W 2013 roku kontynuowana będzie aktywna promocja Wejherowa. Konsekwentne budowanie wizerunku miasta w poprzednich latach zaowocowało tym, że Wejherowo posiada silną markę i jest coraz częściej odwiedzane przez turystów.

Anna Kuczmarska

Przyszłoroczne dochody Wejherowa zaplanowano na sumę 144 906 084 złotych, a wydatki zamkną się w kwocie 145 268 756 złotych.

Najwięcej na oświatę

W przyszłorocznym budżecie wydatki na oświatę i wychowanie wyniosą 50 191 198 zł, natomiast wstępna subwencja ogólna – część oświatowa to kwota 32 917 455 zł. Subwencję trzeba zatem uzupełnić środkami gminy w wysokości 17 273 743 zł. Miasto prowadzi cztery zespoły szkół, szkołę podstawową, gimnazjum i jedno przedszkole. Łącznie w tych placówkach uczy się 5 705 uczniów i wychowanków W świetlicach i stołówkach szkolnych wydaje się dziennie około 1 300 obiadów. Na ten cel przeznaczono1 319 432 zł, a na funkcjonowanie świetlic szkolnych 741 410 zł. Na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych przeznaczono 8 374 128 zł.

Stawiamy wysoko poprzeczkę


– Projekt budżetu na 2013 rok zabezpiecza funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach. Zawsze stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, bo zależy nam na rozwoju miasta i korzyściach dla mieszkańców – zapewniał prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Niestety, kryzys gospodarczy i niewystarczające środki przekazywane przez rząd wpływają bezpośrednio na mniejsze dochody naszego budżetu i udaremniają realizację wielu naszych planów inwestycyjnych. Pomimo trudnej sytuacji zapewnimy jednak rozwój Wejherowa. W tym bardzo trudnym czasie apeluję o współpracę ze strony wszystkich radnych, również opozycji z Platformy Obywatelskiej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.