Przedwyborczy klimat

Podczas wtorkowej sesji (28.03.2018 r.)  radni dokonali istotnej zmiany budżetu miasta oraz przyjęli wiele ważnych uchwał. Jednak dyskusję zdominowały tematy przedwyborcze, jak Program Mieszkanie Plus czy walka z zanieczyszczeniem powietrza. Wybory samorządowe odbędą się w październiku-listopadzie br., ale już czuć wyraźnie ich klimat.

Najważniejsza była uchwała budżetowa, o której piszemy w osobnym artykule. Ponadto radni zadecydowali m.in. o przyznaniu dotacji na renowację wejherowskich zabytków (Klasztor Franciszkanów, Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci  przy ul. Św. Jacka 14,  wspólnota mieszkaniowa ul. 12 Marca 179, ul. Wniebowstąpienia 1, 1a, 3 i 3a), udzieleniu pomocy finansowej wejherowskiemu szpitalowi na zakup aparatu USG dla Oddziału Chirurgii i Onkologii oraz Powiatowi Wejherowskiemu na modernizację ul. Rybackiej. Radni przyznali również dotację na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny wspólnocie mieszkaniowej ul. 12 Marca 179, ul. Wniebowstąpienia 1, 1a, 3 i 3a. Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przystąpiono do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech miejscach w Wejherowie (rejon ul. Łęgowskiego, ul. Tartacznej – Podmiejskiej i ul .Wałowej), wyrażono zgodę na zakup nieruchomości przez miasto i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

Zbliżające się wybory samorządowe widoczne były nie tylko w przyjętej uchwale o ustaleniu okręgów wyborczych (wrócono do okręgów z wyborów z roku 2010, z niewielkimi zmianami), ale przede wszystkim w uchwałach proponowanych przez radnych o bardzo propagandowym charakterze.

Program Mieszkanie Plus

Projekt uchwały złożony przez radnych ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” (A. Szczygieł, T. Skowrońska, G. Skowroński, M. Schmidt) przewidywał przystąpienie Wejherowa do rządowego Program Mieszkanie Plus. Okazało się jednak, że  miasto nie ma obecnie działek, na których można wybudować budynki z tego programu. Wnioskodawcy dobrze tego nie sprawdzili, nie przygotowali należycie uchwały, gdyż była ona niewykonalna. Aby ratować sytuację i umożliwić jednak realizację programu w przyszłości, radny Wojciech Kozłowski z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” zaproponował poprawkę, aby przyjąć realizację Programu Plus, ale pod warunkiem zabezpieczania odpowiednich gruntów na ten cel, czyli jak pojawią się odpowiednie działki (np. w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). Dopiero po przyjęciu tej poprawki, radni jednogłośnie poparli uchwałę. Radni długo dyskutowali o szansach na realizację programu. Jak informują media, z powodu wysokich cen w budownictwie, rząd nie jest w stanie zaproponować konkurencyjnych czynszów w mieszkaniach Programu Mieszkanie Plus i pierwotna koncepcja programu okazuje się coraz mniej realna. Czynsze mogą być zbliżone do cen rynkowych, mówi się o 10 czy nawet 20 zł za metr kwadratowy, co oznacza dla  50.metrowego mieszkania czynsz na poziomie 500 do 1000 zł. Kogo będzie na to stać? Obecnie Rada Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Walka ze smogiem.

Jest to obecnie bardzo modny, ale też polityczny temat, będący elementem kampanii wyborczej. Projekt uchwały zaproponowany przez radnych ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” w sprawie utworzenia miejskiego programu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie, zawierał wiele błędów i braków formalnych.  Szczegółowa opinia prawna przygotowana przez radcę prawnego wskazała na liczne uwagi, zastrzeżenia i wątpliwości  prawne dotyczące zarówno zakresu jak i treści uchwały, co w konsekwencji uniemożliwiło radcy prawnemu pozytywne zaopiniowanie projektu  uchwały. Radni nie mogą podejmować uchwał nie posiadających opinii radcy prawnego, uchwał co do których istnieją poważne zastrzeżenia co do jej zgodności z prawem.

Podczas dyskusji zwrócono też uwagę, że ten projekt generalnie przewiduje udzielania dotacji z budżetu miasta na to, na co miasto już dotacji udziela ze środków zewnętrznych – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza” (w latach 2016, 2017 i wkrótce uruchomione dofinansowanie w roku 2018). Chodzi oczywiście o wymianę starych pieców na ogrzewanie ekologiczne. Skutkiem uchwały w zaproponowanym kształcie byłoby zastąpienie pieniędzy zewnętrznych pieniędzmi z budżetu miasta. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, jest to rozrzutne wydatkowanie środków własnych. Należy wpierw pozyskiwać i wydatkować środki zewnętrzne, jeśli są takie możliwości, a przecież są, i dopiero potem wydatkować środki własne z budżetu. Zaproponowana uchwała takiego mechanizmu nie przewidywała. Ponadto były też inne istotne zastrzeżenia do uchwały. Projekt był tak słaby, że wnioskodawcy ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” sami zaproponowali jego zdjęcie z porządku obrad, co radni przyjęli jednogłośnie. Do tematu wrócimy w kolejnym numerze Pulsu.

Propaganda czy coś więcej?

Radni ze Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” próbowali też „odgrzać” też swój projekt uchwały z września 2017 przewidujący budowę basenu wspólnie z powiatem przy ul. Kalwaryjskiej w miejscu tzw. starego basenu. Radni zdecydowali o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad. Ponownie nieprzygotowana przez wnioskodawców uchwała została „wrzucona jak granat” jedynie po to, aby zablokować realizację w tym miejscu obiektu rekreacyjno-rehabilitacyjnego pod nazwą „Wodne Ogrody”, który proponuje prezydent miasta.

Obserwując działania Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”, które sprowadzają się do zgłaszania nieprzygotowanych i niewykonalnych projektów uchwał, trudno nie dojść do przekonania, że ma to wyłącznie charakter propagandowy, po to aby zaistnieć przed wyborami, a nie po to aby coś realnie zrobić dla mieszkańców Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.