Budżet Wejherowa na 2018 – najważniejsze zadania

W poprzednim, świątecznym wydaniu „Pulsu” napisaliśmy o uchwalonym przez Radę Miasta budżecie Wejherowa na 2018 rok, ale z braku miejsca nie mogliśmy zaprezentować szczegółów tego najważniejszego dokumentu, zwłaszcza w najbardziej interesującej mieszkańców dziedzinie inwestycji i oświaty.

 

Oto najważniejsze zadania:

INWESTYCJE ogółem 38,5 mln zł

Inwestycje drogowe 26,4 mln zł:
• zakończenie prac budowlanych I etapu węzła ŚMIECHOWO za ponad 5,3 mln zł
• kontynuacja budowy węzła integracyjnego Wejherowo KWIATOWA za ponad 16,2 mln zł (z udziałem środków unijnych)
• dokończenie budowy dwóch rond w ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z I etapem odcinka ulicy Karnowskiego
• budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chopina i Nadrzecznej wraz z przebudowa fragmentu ulicy Nadrzecznej (z dofinansowaniem z powiatu)
• utwardzenie odcinka ulicy Gryfa Pomorskiego od nowego ronda w kierunku ul. Orzeszkowej poprzez wymianę starych płyt betonowych na nowe płyty YOMB
• utwardzenie kolejnych dróg przez ułożenie nawierzchni z płyt.

Zasób mieszkaniowy 5,3 mln zł

• wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych, w ramach dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska programów KAWKA i Czyste powietrze dla Pomorza, jak też środków własnych miasta
• kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego (ze środków unijnych)
• inwestycje w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia (ze środków unijnych)
• budowa budynku komunalnego
Ponadto planowane są remonty budynków komunalnych i udział w remontach we wspólnotach mieszkaniowych za łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.

Rewitalizacja Śródmieścia (z udziałem środków unijnych)

• budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sobieskiego
• przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Kopernika
• przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Parku Kaszubskiego
• remont łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Zachodnią,
• przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza dla odwodnienia ulicy Kopernika
• zagospodarowanie zielonego placu pomiędzy ul. Rzeźnicką a ul. 12 Marca zwanym roboczo Parkiem Cedron.
• przebudowa ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Inne zadania inwestycyjne

• rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie
• wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (ze środków unijnych)
• kontynuacja modernizacji parku im. Aleksandra Majkowskiego
• kontynuacja wydzielania dalszych obwodów oświetleniowych
• realizacja zadań z zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji
• kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno -architektonicznych, w tym do celów regulacji terenowo.
• planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na nowe zadania, m.in. budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” oraz dalszą budowę boiska przy ul. Sikorskiego/Wschodniej.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

– ponad 1 mln zł
• Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 – 144.261 zł
• Budowa świetlicy osiedlowej z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie -199.793 zł
• Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego – etap II – 200.000 zł
• Centrum Sportu Tytani, czyli budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem wizyjnym za kwotę 198.976 zł
• Budowa siłowni zewnętrznej ze stołami do ping ponga – 67.758 tys. zł
• I etap pierwszy Budowy Boiska „Jedenastka” za kwotę 200.000 zł

Wykupy gruntów 2,1 mln zł

Przede wszystkim w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Zadania projektowane:
• projekt układu drogowego ul. Inwalidów – Oś. Przyjaźni
• projekt budowy nowego połączenia od Węzła Działki do ul. Łęgowskiego wraz z włączeniem do ul. Łęgowskiego,
• dokończenie projektowania wieży widokowej wraz z kolejką linową

OŚWIATA ogółem 60,7 mln zł

Budżet oświaty na rok 2018 to 60,7 mln zł, natomiast wstępna rządowa subwencja oświatowa to kwota 36,4 mln zł, a więc do oświaty z budżetu miasta zostanie dopłacona kwota 24,3 mln zł, co stanowi 40 procent kosztów jej utrzymania. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie stanowią prawie 30 procent całości budżetu.
Priorytety edukacji obejmują m.in. poprawę stanu obiektów, unowocześnianie oświatowej bazy materialnej, rozwijanie zainteresowań uczniów, dbałość o ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów i rozbudowę bazy sportowej szkół.
Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2017 roku Prawem Oświatowym, poprzez podjęcie stosownych uchwał, miasto dostosowało sieć szkół do nowego ustroju szkolnego i rozpoczęło proces wygaszania gimnazjów i przekształcania sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie.

W budżecie miasta na 2018 rok zabezpieczono środki na sport, kulturę, pomoc i opiekę społeczną (łącznie kwota ponad 11,3 mln zł, bez wydatków na Program 500 +) i organizacje pozarządowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.