Wręczono „Drzewka wdzięczności”

Powiatowo-Gminny Dzień Pracownika Socjalnego w Lini

Podczas obchodów Powiatowo-Gminnego Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się 20 listopada br. w Lini podziękowano nie tylko pracownikom socjalnym, ale też innym osobom, które pracują dla ludzi potrzebujących opieki i pomocy.

Życzenia i podziękowania przekazała wszystkim Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, wręczając listy gratulacyjne i kwiaty.
Odbyła się także trzecia edycja Gali wyróżnień „Drzewko wdzięczności”. To wyróżnienie otrzymało w tym roku sześć osób, które prezentujemy pod wspólnym zdjęciem.

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
Mieszkańcom powiatu wejherowskiego pomocy społecznej udzielają instytucje prowadzone przez samorządy gminne i samorząd powiatowy oraz organizacje pozarządowe i kościelne. Są to m.in. 10 gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, 3 domy pomocy społecznej, w tym 2 prowadzone przez powiat a 1 działający na podstawie zlecenia zadania, 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 prowadzona przez powiat i 5 na podstawie zlecenia zadania, 4 warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez fundacje i dotowane ze środków PFRON i Powiatu Wejherowskiego, 1 środowiskowy dom samopomocy na podstawie zlecenia zadania przez Powiat.
W instytucjach pomocy społecznej w powiecie zatrudnionych jest ok. 120 pracowników socjalnych, 22 asystentów rodziny i 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjaliści różnych specjalności – pedagodzy, psycholodzy, rehabilitanci, pielęgniarki, terapeuci itp.
– Dzięki ich zaangażowaniu i niełatwej pracy wsparcie otrzymują rodziny, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, osoby starsze i niepełnosprawne – powiedziała Starosta Gabriela Lisius, składając życzenia.

 

„Drzewko wdzięczności”

– Pomysłodawcą i organizatorem przyznawania wyróżnień pn. „Drzewko wdzięczności” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – informuje Jacek Thiel, przewodniczący Kapituły wyróżnień i Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
Celem wyróżnienia jest uhonorowanie instytucji, organizacji czy osób fizycznych, najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu wejherowskiego.
Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach: za działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, za działalność na rzecz dziecka i rodziny, za działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz za całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 15 lat.
Po raz pierwszy wyróżnienia przyznano w roku 2015.

 

Krystyna Dominiczak
– dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, która od kilkudziesięciu lat bezinteresownie pomaga najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom Pomorza, przede wszystkim dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Jest założycielką Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” i inicjatorką założenia Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin, działającego do dziś. Skutecznie zaangażowała się w prace nad projektem ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Ewa Myć-Szopińska
– dyrektor Ogniska Wychowawczego w Rumi. Inicjatorka powołania Stowarzyszenia na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych „Spinacz”, walczącego o poprawę warunków życia dzieci i młodzieży oraz rodzin objętych opieką Ogniska, a także wychowanków opuszczających placówkę oraz dzieci w sytuacji kryzysowej. Na szczególną uwagę zasługują działania zmierzające do odbudowywania relacji i więzi z rodzinami biologicznymi. Dzięki zaangażowaniu E. Myć-Szopińskiej w placówce w Rumi przeprowadzono rozbudowę i remont, podwyższając standard i warunki mieszkalne wychowanków.

 

Bogusława Engelbrecht
– Wójt Gminy Linia , od 1990 roku zawodowo związana z pracą na rzecz drugiego człowieka. W latach 1991-2006 pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lini jako pracownik socjalny. W pracy wójta kieruje się maksymą „najważniejszy jest człowiek”. Podejmuje wiele działań i inicjatyw mających na celu polepszenie jakości życia mieszkańców. Udziela się społecznie, działając m.in. w stowarzyszeniach lokalnych. Od 2011 r. zaangażowana jest w pracę zespołu charytatywnego na terenie Gminy Linia. W bieżącym roku zainicjowała wszechstronną pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnicy rodzinom.

 

Ewa Zarębińska-Szczodra
– dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, inicjatorka projektów i programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu, społecznemu, ochrony rodzin przed przemocą i podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych.
Od 2011 w Ośrodku realizowano 3 edycje projektu „Droga do celu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w rodzinach.

 

Ewa Koszałka
– kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini, która z dużym zaangażowaniem realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej m.in. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia”. Dzięki nim bezrobotne kobiety mogły podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie. Bardzo dobrze organizuje wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym, a w bieżącym roku zorganizowała natychmiastową i wszechstronną pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy. Jest osobą życzliwą, z dużą empatią i otwartą w relacjach międzyludzkich.

 

Jakub Cyrankowski
– SSR Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie. Jako Sędzia rozpoznaje m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy nieletnich , sprawy osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych. J. Cyrankowski jest osobą otwartą na współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz dobra dziecka i rodziny. Nawiązuje kontakty z rodzinami zastępczymi, udzielając im wsparcia i pomocy prawnej. Z inicjatywy Sędziego Cyrankowskiego opracowano „Powiatowe procedury umieszczania dzieci w pieczy zastępczej”.

 

Wcześniej wyróżnienia otrzymali:

2015 r.:
Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski – za całokształt działalności
prof. Edmund Wittbrodt – za całokształt działalności
Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 1 w Wejherowie – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Zofia Kusterska – Prezes Stowarzyszenia Dla Rodziny – za działalność na rzecz dziecka i rodziny
Ewa Kwidzińska-Bielska – prowadząca pogotowie rodzinne – za promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego
2016 r.:
Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa – za całokształt działalności
Ewa Grzenkowska – Sędzia Sądu Rejonowego – za działalność na rzecz dziecka i rodziny
Marcin Ledke – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz za promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego:
Róża Plenkiewicz
Roman Górecki
Mirosław Chrapkowski
– wszyscy troje prowadzący rodzinne domy dziecka

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.