Pomoc dla uczniów

Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Stypendium szkolne
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są mieszkańcy Wejherowa, którzy
* znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe
* są uczniami szkół publicznych i niepublicznych lub wychowankami ośrodków szkolno-wychowawczych

Formą stypendium szkolnego może być:
– pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych i abonamentu internetowego na podstawie imiennych faktur lub rachunków wystawionych na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,
– pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych.
Wnioski są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Do w/w wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za sierpień 2012 roku.
Poprawnie wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195 między 1 września a 15 września br.
Pomoc przy wypełnianiu w/w można uzyskać u pedagogów szkolnych, w MZOPO lub pod nr tel. 58 736 29 22 i 58 672 19 66.
Zasiłek szkolny
Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
1. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
3. raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w sekretariatach szkół samorządowych i MZOPO.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wyprawka szkolna 2012/2013
Dofinansowaniem zakupu podręczników objęci są uczniowie:
1. rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej
2. rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej
3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dofinansowania uczeń może otrzymać ze względu na:
1) kryterium dochodowe nie przekraczające miesięcznie na osobę w rodzinie: w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych – 504 zł netto, w pozostałych przypadkach – 351 zł netto,
2) szczególne przypadki określone w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom, z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstaw., pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe,
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Wysokość dofinansowania wynosi od 180 zł do 352 zł.
Wnioski można składać do szkół w terminie do 7 września 2012 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.