Przemoc w rodzinie

Konferencja i konkurs plastyczny

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 21 września odbyła się konferencja „Razem Przeciw Przemocy”, połączona z wernisażem prac plastycznych pn. „Nie zamykaj oczu na przemoc”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W konferencji uczestniczyli m.in.: starosta wejherowski Gabriela Lisius, członkowie Zarządu Powiatu – Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska, dyrektorzy szkół, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, policji, oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych.
Jak podkreśliła starosta Gabriela Lisius, samorząd powiatowy od 2011 r. realizuje zadania, dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą oraz przyjętymi programami. Podejmowane są zarówno działania dotyczące ochrony ofiar przemocy, jak i pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy.
Systematyczność i konsekwencja w dążeniach do wspierania rodzin i osób w związku z przemocą skutkują poprawą funkcjonowania wielu rodzin i osób, podejmowaniem terapii przez osoby dopuszczające się przemocy oraz wzmacnianiem psychospołecznym osób, które przemocy doświadczają. Jednak mimo podejmowanych na szeroką skalę działań terapeutycznych i profilaktycznych zjawisko przemocy w rodzinie jest nadal poważnym problemem społecznym, m.in. na terenie powiatu wejherowskiego. Zespoły Interdyscyplinarne w powiecie prowadzą łącznie 368 procedur Niebieskich Kart, z czego 264 to procedury wszczęte w bieżącym roku.
Dlatego konieczna jest dalsza interdyscyplinarna praca jednostek pomocy społecznej, Policji, szkół i jednostek ochrony zdrowia, w celu ochrony rodzin przed przemocą.
Na zakończenie wrześniowej konferencji przewodniczący Kapituły Konkursowej Jacek Thiel wręczył uczennicom i uczniom nagrody oraz wyróżnienia, przyznane w konkursie plastycznym „Nie zamykaj oczu na przemoc”.

Program „Razem przeciw przemocy”

Zarząd Powiatu Wejherowskiego zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na mocy porozumienia Powiat Wejherowski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizuje program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany mieszkańcom powiatu.
Całkowity koszt programu to 21 050 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 450 zł i wkład własny Powiatu w wysokości 8 600 zł.
W tegorocznej edycji programu realizowane są działania skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski, mieszkańców powiatu, osób doświadczających przemocy oraz samorządów gminnych, przedstawicieli służb zobowiązanych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do podejmowania działań w ramach swoich kompetencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania te mają na celu profilaktykę przemocy i podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy.
W ramach programu zorganizowano konkurs plastyczny dla młodzieży pn. „Nie zamykaj oczu na przemoc”. Prace plastyczne w trzech kategoriach: „Przemoc rówieśnicza”, „Cyberprzemoc” oraz „Przemoc domowa” posłużą kampanii edukacyjnej mieszkańców powiatu poprzez ulotki informacyjne i plakaty.
Odbyła się też konferencja powiatowa pt. „Powiat wejherowski bez przemocy”, połączona z wernisażem prac plastycznych zgłoszonych do konkursu. Konferencja poświęcona była między innymi wymianie dobrych praktyk pomiędzy instytucjami ustawowo zajmującymi się przemocą oraz wypracowaniu wniosków do dalszych działań na rzecz wsparcia rodzin borykających się z przemocą w rodzinie (szerzej o tym wydarzeniu piszemy obok).
Program przewiduje również wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w postaci „Grupy wsparcia”. Chętne osoby skorzystają z pomocy psychologicznej i prawnej. Zainteresowani powinni się zgłaszać do udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.