Razem przeciw przemocy

Porozumienie Powiatu i Ministerstwa

Zarząd Powiatu Wejherowskiego zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na mocy niniejszego porozumienia Powiat Wejherowski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizuje program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany mieszkańcom z terenu powiatu wejherowskiego.

Całkowity koszt programu to 21 050 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 450 zł i wkład własny Powiatu 8 600 zł.
W edycji 2017 roku niniejszego programu, realizowane będą działania skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski, mieszkańców powiatu, osób doświadczających przemocy oraz samorządów gminnych, przedstawicieli służb zobowiązanych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do podejmowania działań w ramach swoich kompetencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania te mają na celu profilaktykę przemocy i podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy.
W ramach programu przewidziano konkurs plastyczny dla młodzieży pn. „ Nie zamykaj oczu na przemoc”. Prace plastyczne w trzech kategoriach: „Przemoc rówieśnicza”, „Cyberprzemoc” i „Przemoc domowa” posłużą kampanii edukacyjnej mieszkańców powiatu poprzez ulotki informacyjne i plakaty.
Kolejnym przewidzianym działaniem jest konferencja powiatowa pt. „Powiat wejherowski bez przemocy” połączona z wernisażem prac plastycznych zgłoszonych do konkursu.
Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 roku, przewidziana jest dla ok. 150 uczestników i poświęcona będzie m.in. wymianie dobrych praktyk pomiędzy instytucjami ustawowo zajmującymi się przemocą oraz będzie okazją do wypracowania wniosków do dalszych działań na rzecz wsparcia rodzin borykających się z przemocą w rodzinie.
Program przewiduje również wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w postaci „Grupy wsparcia”. Chętne osoby skorzystają z pomocy psychologicznej i prawnej, zgłaszając się do udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.