Absolutorium dla prezydenta

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za rok 2016. Podczas głosowania na sesji Rady Miasta Wejherowa 27 czerwca br. zdecydowana większość radnych (17) pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzieliła prezydentowi absolutorium. Jedna osoba była przeciw, a trzy wstrzymały się od głosu.

Na początku obrad prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok podkreślając, że zgodnie z zapowiedziami, w minionym roku prowadzono liczne remonty i modernizacje ulic we wszystkich częściach miasta.

Nowe ulice i ronda

Przede wszystkim zakończono pierwszą część I etapu budowy bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw), w efekcie czego powstało połączenie drogowe z prawdziwego zdarzenia z dwoma rondami od ul. Patoka od ul. Gryfa Pomorskiego i od ul. Necla do ul. Stefczyka.
W 2016 roku wybudowana została ulica Brzozowa, a ulice Dolna i Okrężna przebudowano. Rozpoczęto przebudowę ulic Westerplatte i Paderewskiego. Wspólnie z powiatem wejherowskim zrealizowano przebudowę ulicy 12 Marca.

Remonty dróg

W 2016 roku powstał system bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy Filharmonii Kaszubskiej i parking przy ZS nr 3 przy ul. Nadrzecznej, a także zatoki autobusowe w ul. Nadrzecznej i Lelewela. Płytami drogowymi utwardzono prawie kilometr ulic gruntowych: Złotą, Spokojną, Szczęśliwą, Krzywą oraz łącznik między Okrężną i Lelewela.

Nie tylko ulice

Wzdłuż ul. Sobieskiego zbudowano kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Miasto wsparło finansowo remonty chodników na drogach powiatowych w Wejherowie, m.in. na ul. Kościuszki. Wykonano też oświetlenie we fragmentach ulic Kotłowskiego, Św. Anny, Bocznej oraz łączniku pomiędzy ul. Konopnicką i Stefczyka.
Do ważnych inwestycji należała budowa zadaszenia lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej. Ponad 2,5 mln zł wydatkowano na remonty budynków mieszkalnych. Ponadto miasto prowadziło też działania w zakresie zmiany systemu ogrzewania budynków, likwidacji starych pieców i poprawy czystości powietrza atmosferycznego.

Kolejne inwestycje już przygotowane

W ubiegłym roku Urząd Miejski w Wejherowie przygotował projekty techniczne kolejnych inwestycji, przede wszystkim metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem pod torami, którego realizacja właśnie się rozpoczęła, budowy drogi łączącej ulice Sucharskiego i Strzelecką, a także odcinka ul. Staromłyńskiej i ul. Karnowskiego. Gotowa jest dokumentacja techniczna układu drogowego Osiedla Przyjaźni i ul. Inwalidów Wojennych, przebudowy skrzyżowania ulic Nadrzecznej i Chopina (rondo) oraz parkingu przy ul. Reformatów.
Zaprojektowano m.in. boisko między ulicami Wschodnią i Sikorskiego, halę tenisową przy ul. Kalwaryjskiej oraz teren rekreacyjno-sportowy przy Hotelu Bliza.

Budżet Obywatelski

Ważną pozycją w budżecie miejskim 2016 rok był Budżet Obywatelski, dzięki któremu powstały m.in. place zabaw i rekreacji na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie oraz na osiedlu Fenikowskiego. Urządzono również boisko do piłki plażowej, zbudowano scenę muzyczną z oświetleniem.
Oprócz inwestycji i remontów, władze Wejherowa realizowały szereg innych zadań m.in. w zakresie gospodarki komunalnej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury, promocji, rekreacji i sportu.

Ważna równowaga

Jak podkreślił w sprawozdaniu prezydent Krzysztof Hildebrandt, każda dziedzina życia w mieście jest ważna, ponieważ podstawowym celem jest zrównoważony rozwój Wejherowa – miasta atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom.

Pozytywne opinie

Wykonanie budżetu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Komisja Rewizyjna Rady Miasta stwierdziła, że Prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta poprzedziła dość długa dyskusja, następnie radni debatowali nad pozostałymi uchwałami.

Dwie wizje miasta

Za udzieleniem prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi głosowali radni klubów „Wolę Wejherowo” i „Platformy Obywatelskiej-Samorządność” oraz radny PiS i Ruchu Sąsiedzkiego. Przeciw był radny Arkadiusz Szczygieł, który prezentował czarnowidztwo i postawę malkontenta, zaś wstrzymali się od głosu radni: Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński i Mateusz Szmidt. Można odnieść wrażenie, że ta czwórka miała zastrzeżenia do prezydenta przede wszystkim z powodu rozmachu inwestycji i ambitnej wizji rozwoju Wejherowa, wyrażającej się choćby planami dalszych prac w parku miejskim, rewitalizacji starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej – projekt „Wodne ogrody” czy powstaniem wieży widokowej.
Pomijając już fakt, że prezydent zrealizował budżet, w tym przygotowywał wspomniane planowane zadania inwestycyjne, uchwalony przecież wcześniej zdecydowaną większością głosów przez Radę Miasta, to głosowanie nad absolutorium w istocie pokazało dwie wizje rozwoju Wejherowa.
Wizja prezydenta i większości radnych to wizja miasta atrakcyjnego i nowoczesnego, które chce być pełnoprawnym członkiem aglomeracji nad Zatoką Gdańską, a nie tylko zapyziałym przystankiem na końcu SKM-ki. Wizja wspomnianej czwórki jest niestety dość wąska, sprowadza Wejherowo do – można rzec dobitnie – prowincji i ogranicza się do przysłowiowego „łatania dziur w jezdniach i dachach”.
Wizja prezydenta staje się faktem, gdyż Wejherowo wyraźnie się zmieniło i zmienia, ale jest jeszcze dużo do zrobienia i dlatego właśnie potrzebny jest rozmach oraz ambitne plany, tym bardziej, że prezydent nie zaniedbuje bieżących, „przyziemnych” spraw mieszkańców. Plany są dalekosiężne, nie na rok czy dwa, a na wiele lat do przodu. Jak uczy historia od tego zawsze się wszystko zaczyna.
Pamiętajmy też, że takie plany jak budowa krytej pływalni w Wejherowie, renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja parku miejskiego czy budowa nowego WCK – Filharmonii Kaszubskiej też wydawały się swego czasu nierealne i zbyt ambitne, a jednak zostały realizowane.

Dobry rok

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

17 głosów poparcia, to bardzo dobry wynik. Fakt, że otrzymałem absolutorium stanowi dodatkową mobilizację do realizacji kolejnych wyzwań i zadań. Pomoże w tym z pewnością praca w tak dobrym zespole radnych i współpracowników.
Rok 2016 był bardzo dobrym rokiem. Był to rok historyczny, bo rozpoczęliśmy najważniejsze inwestycje dla miasta, czyli węzły drogowe. Kolejne lata, to będzie ciąg bardzo ważnych i kosztownych inwestycji, które zmienią kształt i oblicze Wejherowa na przyszłość. Jesteśmy w bardzo trudnym czasie dla miasta Wejherowa, ale z taką Radą Miasta jestem w stanie zrobić nawet najtrudniejsze rzeczy. To wszystko będzie służyło naszemu miastu i wszystkim mieszkańcom.

Fragmenty stanowiska radnych z klubu „Wolę Wejherowo” w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Wejherowa za rok 2016

(…) W minionym roku wiele się wydarzyło w sferze inwestycyjnej, przede wszystkim na wejherowskich drogach, ale również w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Najważniejszym sukcesem była budowa układu drogowego w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw). Podkreślić należy przygotowanie w 2016 roku do realizacji kolejnej dużej inwestycji drogowej dotyczącej połączenia północnej i południowej części miasta, czyli Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz przygotowanie programu rewitalizacji i termomodernizacji. Na wymienione zadania, które wkrótce się rozpoczną, Prezydent zdobył łącznie 33,6 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Realizowane w 2016 i w najbliższych latach inwestycje przyniosą wejherowianom wiele korzyści. Warto zauważyć, że oprócz realizacji zadań priorytetowych, przygotowywane są ambitne zadania rozwojowe, przyszłościowe.
Z uznaniem chcemy podkreślić kontynuację budżetu obywatelskiego, którego druga edycja w 2016 roku była dużym sukcesem, ciesząc się jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców. Powyższe dokonania są wypełnieniem programu wyborczego Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, co przyjmujemy z satysfakcją.
Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim na rzecz rozwoju miasta. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że kolejny rok stał pod znakiem szerokiej współpracy radnych z Prezydentem i zgody w Radzie Miasta Wejherowa. (…) Zapewne można mieć uwagi i zastrzeżenia, ale ocenić należy całokształt działalności Prezydenta i oceniamy tę działalności pozytywnie. (…)

Budżet w liczbach

Zaplanowane dochody w 2016 r. w wysokości 198 583 878 zł zostały wykonane w kwocie 198 049 489 zł. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 211 587 151 zł zostały zrealizowane w wysokości 201 007 796 zł.
Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji na koniec 2016 r. wyniosło 47 140 710 zł, co stanowi 23,8% wykonanych dochodów ogółem i jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.