Propozycja pomocy

Władze miasta zaproponowały właścicielkom Przedszkola Niepublicznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka” nowe rozwiązanie, aby pomóc w trudnej sytuacji tej placówki. Przypomnijmy, że przedszkole nie otrzymało w tym roku dotacji, potrzebnej na normalne funkcjonowanie, ponieważ właścicielki ze swojej winy, za późno (po wymaganym terminie) złożyły niezbędną informację o planowanej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym. Mimo to obie panie oczekują od miasta pomocy finansowej, o czym mówiły m.in. na sesji Rady Miasta i innych spotkaniach. Nie zgodziły się jednak na wcześniejszą propozycję tymczasowego przekształcenia dwóch oddziałów placówki w filię Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2, dzięki czemu mogłoby ono przetrwać trudne miesiące bez dotacji.
Teraz pojawiła się kolejna propozycja prezydenta Wejherowa. W piśmie, wystosowanym do właścicielek przedszkola 5 czerwca br., przez zastępcę prezydenta Bogdana Tokłowicza czytamy m.in.:
„Składam nową propozycję, która złagodzi trudną sytuację spowodowaną przez złożenie spóźnionej informacji o planowanej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym. Propozycja zakłada przejęcie dwóch lub trzech oddziałów przedszkola do oddziału przedszkolnego prowadzącego przygotowanie przedszkolne w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie (Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Martyrologii Piaśnicy), które funkcjonowałyby w aktualnie zajmowanych przez Państwa pomieszczeniach.
Po zaakceptowaniu takiego rozwiązania przez Państwa, rodziców i pracowników oraz uzyskaniu zgody właściciela budynku, sytuacja znacznej części przedszkolaków z Państwa placówki nie uległaby praktycznie żadnej zmianie.
Podkreślam, iż proponowane rozwiązanie nie ma na celu likwidacji czy ograniczenia zakresu działania Państwa placówki, a celem tej propozycji jest pomoc w przezwyciężeniu trudności finansowych spowodowanych brakiem złożenia informacji o planowanej liczbie dzieci w ustawowym terminie…”
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pisemnie ustosunkował się także do wniosku właścicielki przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” Marty Dębiec o przekształcenie tej placówki w przedszkole publiczne:
– „… zawiadamiam o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na założenie placówki przedszkolnej publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną… „ –  pisze m.in. B. Tokłowicz.
Zastępca prezydenta  szeroko uzasadnia, dlaczego władze miasta nie mogą rozpatrzyć tej propozycji. Na przeszkodzie stoją przepisy prawne i terminy ewentualnej realizacji tego rodzaju pomysłu.
AK.

Czas był do 30 września poprzedniego roku
Fragment uzasadnienia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku M. Dębiec w sprawie prowadzenia przez nią przedszkola publicznego:
Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, a w przypadku szkół artystycznych – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Według art. 58 ust. 4 w/w ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki…”

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.