Dla bardzo młodych i osób po 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, realizuje od 1 czerwca 2012 roku oraz prowadzi rekrutację uczestników i pracodawców do Programów Specjalnych pod nazwą „MAPA -młodość, aktywność, potencjał, aktywizacja”  oraz „50+ obalenie mitu”. Pula środków przeznaczona na realizację powyższych działań wynosi 277 800 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do czasu wyczerpania środków.
Program „MAPA – młodość, aktywność, potencjał, aktywizacja” adresowany jest do 16 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Wejherowie,  które  nie ukończyły  jeszcze 30 roku życia. W ramach Programu przewidziane są dwie ścieżki uczestnictwa tj.: przedsiębiorcza i pracownicza.
W ramach części przedsiębiorczej uczestnicy Programu zostaną objęci wsparciem w postaci: doradztwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, pakietu startowego przedsiębiorcy, środków na uruchomienie własnej firmy w wysokości 16 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 200 zł  przez okres pięciu miesięcy na opłacenie części składek ZUS.
Ścieżka pracownicza przewiduje dla uczestników Programu wsparcie w postaci: doradztwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, pakietu startowego pracownika, organizacji staży trwających trzy miesiące, po których uczestnicy zostaną zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych na czas określony ustalony w umowie zawartej z pracodawcą  (z tego tytułu pracodawca otrzyma dofinansowanie części wynagrodzenia tych osób przez okres 3 miesięcy).
Ponadto uczestnikom Programu zostaną sfinansowane koszty dojazdu na staż i do pracy.
Natomiast Program „50+ obalenie mitu” adresowany jest do 7 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Wejherowie,  które ukończyły 50 rok życia.
Program ten również przewiduje realizację dwóch ścieżek uczestnictwa tj.: przedsiębiorczą i pracowniczą.
W ramach części przedsiębiorczej uczestnicy Programu zostaną objęci wsparciem w formie: doradztwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, pakietu startowego przedsiębiorcy, środków na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 18 000  zł, oraz wsparcia pomostowego w wysokości 300 zł  przez okres sześciu miesięcy przeznaczonych na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ścieżka pracownicza przewiduje dla uczestników Programu wsparcie w postaci: doradztwa zawodowego, Indywidualnego Planu Działania, pakietu startowego pracownika oraz podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w czasie których pracodawca otrzyma przez okres 5 miesięcy refundację części wynagrodzenia zatrudnionej osoby.  Ponadto uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z dofinansowania do kosztów dojazdu do miejsca pracy.
Poza wymienionymi wyżej Programami Specjalnymi Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie realizuje w roku bieżącym projekt pod nazwą „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i posiada jeszcze wolne środki przeznaczone na objęcie wsparciem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Środki te przeznaczone są na organizację szkoleń, staży u pracodawców oraz na uruchomienie własnej firmy. W lipcu prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności.
Wnioski składane przez pracodawców organizujących staż dla osób w wieku 50+ oraz wnioski o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą składane przez osoby w wieku powyżej 50 roku życia rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
Powiatowy Urząd Pracy serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w realizowanych programach.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa:
www.pupwejherowo.pl

Szkolenia:    58 677 63 21

Staże i prace interwencyjne:    58 677 63 15

Dotacje:    58 677 63 37

Stanowiska ds. programów:    58 677 63 13

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.