Budżet Wejherowa na 2019 uchwalony

Prezydent i radni wspólnie będą realizowali zadania

Rada Miasta Wejherowa uchwaliła budżet miasta na 2019 rok. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to trudny budżet – wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności, ale zapewniający szybszy rozwój miasta, dzięki skupieniu się na inwestycjach. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Przyszłoroczne dochody wyniosą 225 272 840 zł, natomiast wydatki 226 705 212 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1 432 372 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów.
Wskaźnik zadłużenia jest jednym z najniższych w kraju i wyniesie na koniec 2019 roku 28,2%, co nie stanowi nawet połowy 60% progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.

Ponad 42 mln zł przeznaczono na miejskie inwestycje, w tym m.in:
• Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) – planowane zakończenie w 2019 r. Koszt 18,5 mln zł.
• W ramach Rewitalizacji Śródmieścia – z udziałem środków unijnych realizowane będą:
– Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego,
– Dokumentacja projektowa ul. Kopernika,
– Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania Parku Kaszubskiego,
– Remont łącznika pomiędzy ul. Dworcową a ul. Zachodnią,
– Zagospodarowanie placu między ul. Rzeźnicką a 12 Marca zwanym Parkiem Cedron,
• Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remonty dróg i chodników.
• Utwardzenie ulic poprzez ułożenie nawierzchni z płyt,
• Zakup nieruchomości do zasobu Miasta Wejherowa, w tym pod drogi publiczne w trybie „spec ustawy” ZRID, pod ciągi komunikacyjne.

Inne zadania inwestycyjne:

– wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Łęgowskiego,
– wykonanie dokumentacji dotyczącą układu drogowego Os. Przyjaźni – ul. Inwalidów,
– dokończenie budowy ronda w ulicy Chopina wraz z przebudową ul. Nadrzecznej,
– wykonanie przystani kajakowej na rzece Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
– przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji
– przygotowanie do budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,
– kontynuacja zadań związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Św. Jacka 19 na cele związane z Parkiem Miejskim w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”,
– dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,
– dotacje na zmianę systemów grzewczych na proekologiczne.
Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego:
Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu przy SP nr 9 – koszt 180 tys. zł,
Szkoła na kołach – budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP nr 8 – 170 tys. zł,
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap III – remont boiska do piłki nożnej – 200 tys. zł
Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie – 244 814 zł,
Boisko „Jedenastka” – etap II – 190 tys. zł,
Budowa boiska sportowego na Osiedlu Sucharskiego Etap I – 200 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

– kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego,
– remonty zasobów mieszkaniowych,
– rozbiórka substandardowej zabudowy w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej miasta,
– kontynuacja prac planistycznych w zakresie sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno–architektonicznych.

Komunikacja miejska

W MZK sp. z o.o. planowany jest zakup 2 autobusów za ok. 2 mln zł oraz budowa trzech wiat przystankowych za około 45 tys. zł. Kontynuowany będzie wdrożony w 2018 roku projekt bezpłatnych przejazdów dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, którego wstępny koszt na rok 2019 oszacowano na poziomie 470 tys. zł.

Oświata

Budżet oświaty na rok 2019 zaplanowano w wysokości 65 639 877 zł, natomiast wstępna rządowa subwencja ogólna – część oświatowa to kwota 37 024 218 zł. Miasto musi zatem dopłacić do oświaty ze swoich środków ponad 28,6 mln zł. Zaplanowane wydatki oświatowe stanowią prawie 29% całości budżetu.
W roku 2019 rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej w SP 5 z główną płytą boiska o wymiarach 44,5 m x 27 m. Znajdą się tam również dwa mniejsze boiska oraz ściana wspinaczkowa o wysokości 7 m.

Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym, które jako zadania własne gminy realizują: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych i organizacje – łączna kwota 1 174 145 zł.

Pomoc społeczna

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na ponad 61 mln zł.

Kultura

Strefa kultury jest ważną przestrzenią działania na rzecz społeczności lokalnej. Centrum naszego życia kulturalnego jest Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska.
W roku 2019 planowana dotacja dla WCK wynosi 4 mln zł. Planowane są premierowe filmy, spektakle teatralne, koncerty, cykliczne projekty festiwalowe, coroczne wydarzenia plenerowe.
Także Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wpisuje się w przestrzeń kulturalną miasta, zaspakajając potrzeby czytelnicze i edukacyjne mieszkańców. Jej planowany tegoroczny budżet wynosi 1 053 000 zł.

Sport

Zaplanowana kwota na ten cel to 420 045 zł. Zadania z tej dziedziny zostaną realizowane między innymi poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację współzawodnictwa sportowego.
Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu sportu w 2019 roku wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ten cel przeznaczono 2 252 468,00 zł, w tym środki na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

 

Skupimy się na inwestycjach
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

– Budżet na rok 2019 zapewnia funkcjonowanie miasta i realizowanie zadań samorządu. W tym roku skupimy się na kolejnych inwestycjach, czyli na rozwoju Wejherowa. W stosunku do planu na 2018 rok, planowane na 2019 rok wydatki całego budżetu wzrosną o 5%, zaś wydatki na same inwestycje o 10%. A więc tempo planowanego wzrostu inwestycji będzie 2-krotnie szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ciągu roku środki te będą uzupełnianie i będą rosły.
Na inwestycje przeznaczamy ogółem 42,4 mln zł, co oznacza, że każdego dnia roku, średnio zapłacimy za nie ponad 116 tys. zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowanym, przyjętym w poprzedniej kadencji planem, priorytet stanowią zadania drogowe, na które wydamy 70% wszystkich środków.
Najbardziej kosztowną, największą inwestycją w 2019 roku będzie dokończenie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem. Pochłonie ona aż 44 % wszystkich nakładów inwestycyjnych miasta, t.j. ponad 18,5 mln zł, w tym prawie 8 mln zł pozyskanej przez nas dotacji unijnej.
Drugą pozycją w budżecie inwestycyjnym są szkoły, to 11% wszystkich środków na inwestycje. Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawnej nr 5 to wydatek 4,5 mln zł w 2019 roku.
Ważną pozycją są remonty budynków mieszkalnych i rewitalizacja ich najbliższego otoczenia, czyli podwórek. Na ten cel przeznaczamy ponad 3 mln zł, t.j prawie 8% wydatków. Te wydatki obejmują również inwestycje służące poprawie jakości powietrza, które są oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście zabezpieczyliśmy środki na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dziękuję radnym za współpracę, okazane zaufanie i poparcie budżetu. Rada Miasta przyjęła 18. głosami zaproponowany przeze mnie i uzgodniony z radnymi koalicji Wolę Wejherowo-Koalicja Obywatelska Ponad Podziałami budżet na 2019 rok. Cieszę się, że po dyskusji poparli go również radni PiS. To nasza wspólna sprawa. Wspólnie realizować będziemy zadania zaplanowane w budżecie na 2019 rok
Uważam, że w 2019 roku priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.