Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Wejherowscy radni podczas wtorkowej sesji (25.06) udzielili prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2018 rok. Za udzieleniem głosowało 16 radnych (Wolę Wejherowo, Platforma Obywatelska Ponad Podziałami, radni niezrzeszeni, radny Leszek Szczypior z PiS), 4 było przeciw (radni Tomir Ponka i Marcin Drewa z PiS, radni Stowarzyszenia Dla Wejherowian), nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej radni takim samym stosunkiem głosów udzieli prezydentowi również wotum zaufania. Wotum zaufania to nowość wprowadzona ostatnio przez przepisy. Co ciekawe, nikt z radnych nie zabrał głosu podczas dyskusji w obu sprawach, ale Wolę Wejherowo i Platforma Obywatelska Ponad Podziałami przedstawiły oświadczenia klubów radnych, w których uzasadniły swoją ocenę 2018 roku. Żaden z radnych, którzy byli przeciw nie uzasadnił swojego stanowiska.
Stanowisko radnych Wolę Wejherowo prezentujemy obok. Radni Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami zwrócili uwagę na fakt, że budżet na 2018 uwzględniał uwagi zgłaszane przez klub, postulowane inwestycje, przede wszystkim budowę węzłów drogowych czy też infrastrukturę sportową. Budżet został zrealizowany pomimo trudności, m.in. związanych z realizacją zadań nakładanych przez rząd, a nie mających pokrycia w finansowaniu przez państwo. Radni Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami podkreślili bardzo dobrą, partnerską współpracę z Wolę Wejherowo i prezydentem.

Pozytywne opinie

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok, a Komisja Rewizyjna stwierdziła, że prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa.
Przedstawiając obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok, prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował, że zaplanowane dochody budżetowe wykonano w kwocie 242 903 912,28 zł, zaś wydatki budżetowe w kwocie 246 365 264,09 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 25,6% i jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce.
Wydatki na oświatę w 2018 roku wynosiły 62 478 764 zł, co stanowi prawie 24 % całości wydatków budżetowych. Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano od rządu w wysokości 36 217 250 zł, co wystarczyło na pokrycie 60 procent wydatków oświatowych.

Spokojna, sprawna i krótka sesja

Była to chyba najkrótsza sesja absolutoryjna w historii, sprawnie poprowadzona przez przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafkę.
Pozostałe najważniejsze uchwały zostały podjęte przez radnych w następujących sprawach:
• Zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozy finansowej.
• Przyjęcia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego.
• Przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Bukowa 3” i „Kościuszki 28”.
• Przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków – budynku mieszkalnego przy ul. Wniebowstąpienia 20 oraz Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów – Domu Pielgrzyma.
• Przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
• Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa oraz określenia granic obwodów tych szkół.
• Wyposażenia w mienie Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka.
• Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie.
• Uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
• Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

 

Jaki był 2018 rok?

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:
Inwestycje największe po 1990 roku

Rok 2018 był absolutnie rekordowy pod względem inwestycji miejskich, gdyż wydaliśmy na ten cel prawie 50 mln zł. To największa kwota wydatkowana na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i dlatego zeszły rok był wyjątkowy. To tym większy sukces, że wskaźnik zadłużenia miasta spadł w stosunku do roku 2017 i wynosił na koniec 2018 roku 25,6%, przy 60% uznawanych za wartość maksymalną. Ponadto w 2018 roku nie wzrosły podatki i opłaty lokalne.
Tak duże nakłady inwestycje były możliwe m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, unijnych i krajowych, których zdobyliśmy w zeszłym roku 11,7 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią i oczekiwaniami mieszkańców największe środki zostały wydatkowane na budowę i modernizację dróg – około 36 mln, co stanowi ponad 70 % wszystkich inwestycji. Połowę wydatków drogowych w 2018 roku pochłonęły dwa wielkie zadania – Węzeł Śmiechowo (Zryw) i Wejherowo (Kwiatowa). Podkreślić należy, że miasto rozwijało się również w innych dziedzinach.
Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo dobrą współpracę i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. To nasz wspólny sukces.

 

Stanowisko radnych z klubu Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2018.

Dziś dokonujemy oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2018. Był to rok szczególny, gdyż odbyły się w nim wybory samorządowe i tej oceny dokonali już sami mieszkańcy Wejherowa. Wejherowianie udzieli Krzysztofowi Hildebrandtowi swoistego absolutorium wybierając go ponownie na Prezydenta Miasta. Zwycięstwo po raz piąty w pierwszej turze i wysokie, 56% poparcie mieszkańców są najlepszą oceną nie tylko 2018 roku, ale i całej kadencji 2014-2018.
Jako radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, w pełni identyfikujemy się z takim stanowiskiem mieszkańców. Działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i pozytywnie zmieniające się Wejherowo są wypełnieniem naszego programu wyborczego. W zmianach uczestniczymy wspólnie z mieszkańcami i od wielu lat konsekwentnie wspieramy Prezydenta.
Z uwagą wsłuchujemy się również w głos tych wejherowian, którzy mają inne zdanie i nie głosowali na Krzysztofa Hildebrandta i Wolę Wejherowo. Pragniemy zauważyć, że rok 2018 był wyjątkowy, rekordowy pod względem tak potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, przede wszystkim drogowych. Wydaliśmy prawie 50 mln zł. Jest to największa kwota przeznaczona na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i to przy spadku wskaźnika zadłużenia miasta. W zeszłym roku nie wzrosły również podatki i opłaty lokalne. W 2018 roku Wejherowo rozwijało się w wielu dziedzinach i funkcjonowało normalnie.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne zawsze i wszędzie będą większe niż możliwości, ale staramy się odnosić się do faktów i realnych możliwości. Oceny dokonujemy patrząc na całokształt dokonań i warunków działania Prezydenta Miasta.
Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2018 r. zostały wykonane, a prezydent Krzysztofa Hildebrandt należycie wykonywał swoje obowiązki, pomimo rożnych obiektywnych trudności związanych np. ze zmianą przepisów czy też finansowaniem zadań przez władze centralne. Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2018 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Akceptujemy ponadto zaprezentowany „Raport o stanie miasta za rok 2018” i głosowaliśmy za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu oraz naszych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.