Stok nie jest dla bałwanów

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Elementem konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (w zespołach liczących maksymalnie do 3 osób), w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia), kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotografii, pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.
Szczegóły i regulamin na:
www.policja.pl/bezpieczeństwo-na-stoku
Jury przyzna laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.