Są już efekty uchwały „antysmogowej”

Kompleksowe, długofalowe i systematyczne działania władz Wejherowa

W ciągu ostatnich lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10 w ciągu roku znacząco, nawet dwukrotnie spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne intensywne działania w celu poprawy czystości powietrza. Takie dane zaprezentowano podczas konferencji w ratuszu, gdzie podsumowano efekty realizacji tzw. uchwały antysmogowej, czyli Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Miasta Wejherowa w 2015 roku.

– Władze miasta prowadzą działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony w sposób kompleksowy, wielokierunkowy i systematyczny – powiedziała zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz. – To nie tylko wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła, ale wiele innych działań. Ich podstawą jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty przez Radę Miasta w 2015 r. i zaktualizowany uchwałą Rady Miasta Wejherowa z 25 kwietnia 2017 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej można nazwać uchwałą „antysmogową”, która została opracowana przez zespół ekspertów i była poprzedzona licznymi analizami z zakresu zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta.
38 działań
Dokument zawiera harmonogram 38 konkretnych działań na lata 2015-2020 (z perspektywą do roku 2030), które są w trakcie realizacji. Ich szacunkowa wartość to 180,7 mln zł do 2020 roku, z perspektywą 277 mln zł do roku 2030. Zadania są realizowane wg kompetencji przez różne jednostki m.in. przez Gminę Miasta Wejherowo, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Pomorską Spółkę Gazowniczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Powiat Wejherowski, MZK, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
Szczegółowe cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podzielone są na kilka sektorów, jak energetyka, budownictwo, transport i edukacja ekologiczna, którym przyporządkowane są konkretne działania.

Dane dostępne dla wszystkich

Najważniejszy jest efekt ekologiczny podejmowanych działań tzn. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. W celu jego oceny władze miasta opierają się na obiektywnych danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ).To niezależna od samorządu państwowa służba ochrony środowiska, która obiektywnie, przy użyciu profesjonalnego sprzętu bada stan powietrza, a wyniki publikuje w oficjalnych raportach.
Profesjonalna stacja pomiarowa WIOŚ zainstalowana w centrum Wejherowa posługuje się metodą manualną (referencyjną, grawimetryczną), którą wykorzystuje się zarówno w Polsce i Europie. Stosowana metoda jest najbardziej wiarygodna, cechuje się dużą dokładnością i dlatego na jej podstawie wykonuje się wszelkie miarodajne raporty. Miejsca pomiaru nie mogą być dowolnie dobrane. Kryteria lokalizacji stacji pomiarowych określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, tak, by uzyskiwany w danej lokalizacji wynik był jak najbardziej reprezentatywny.
Roczne raporty dotyczące oceny jakości powietrza są publikowane od 2002 r. na stronie internetowej WIOŚ i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Natomiast od 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje na bieżąco na swojej stronie internetowej dane o zanieczyszczeniu powietrza.
Powyżej prezentujemy dane za okres od przygotowania i przyjęcia uchwały „antysmogowej” do końca lutego 2018 r. (z uwagi na metodę pomiaru wyniki za marzec b.r. nie są jeszcze dostępne).
– W ciągu ostatnich czterech lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10 w ciągu roku znacząco spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Poza tym znacząco spadło stężenie PM10 i ilość przekroczeń w kolejnych sezonach grzewczych – tu dla porównania przyjęto okresy od 1 października do 28 lutego następnego roku – podkreślił wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, prezentując wyniki badań. – Podejmowane w Wejherowie działania są profesjonalne, przemyślane i długofalowe, a co najważniejsze przynoszą efekty. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza, przede wszystkim w celu zmniejszenia stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu. Podsumowując: jest lepiej, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy.

PM 10 – podstawowy element zanieczyszczenia powietrza, pył zawieszony stanowiący mieszaninę cząstek w powietrzu o średnicy do 10 mikrometrów. Może zawierać substancje toksyczne takie jak benzo(a)piren czy metale ciężkie. Pył ten może docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego (pomiar uśredniony z 24 godzin) wynosi 50 µg/m3i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego (pomiar uśredniony z roku kalendarzowego) wynosi 40 µg/m3. Jednostka to mikrogramy pyłu na metr sześcienny powierza; µg -1 mikrogram to jedna milionowa grama (0,000001 g).
Jeżeli poziom przekroczy wartość 200 µg/m3 oznacza to, że mamy poziom informowania – jakość powietrza jest zła i należy ograniczyć aktywność na powietrzu. W przypadku poziomu powyżej 300 µg/m3 (poziom alarmowy) jakość powietrza jest bardzo zła i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, najlepiej pozostać w domu. W każdym z tych przypadków z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska jest wysłana informacja do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, które w sposób ustalony pracują z władzami lokalnymi.

1 komentarz
  1. Marian mówi

    taaa juz widać efekty pracy Stowarzyszenia dla Wejherowian – Kozłowski się obudził przed wyborami!!! nikt juz w wejherowie nie kupuje tego co ten pan wygaduje

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.