Budowa dróg przede wszystkim

Budżet miasta przyjęty. Co czeka wejherowian w przyszłym roku?

Najważniejszą decyzją podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa było przyjęcie przez wszystkich radnych budżetu na rok 2018 zaproponowanego przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

Przyszłoroczne dochody budżetu Wejherowa wyniosą 208 716 932 zł, natomiast wydatki 215 868 545 zł. Deficyt w kwocie 7 151 613 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków na koniec roku w kwocie 3 052 821 oraz pożyczek i kredytów w kwocie 4 098 792 zł.
Wskaźnik zadłużenia miasta w 2018 roku wyniesie 28,3 procenta, co nie stanowi nawet połowy 60-procentowego progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.
Budżet miasta na rok 2018 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i przyjęty przez 21 radnych bez wątpienia zapewnia nie tylko normalne funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach, ale przede wszystkim jego rozwój.
Szczególny nacisk został położony oczywiście na dalszą budowę strategicznych dla miasta, bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących południową i północną część miasta. Węzeł Śmiechowo (Zryw) i Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) pochłoną prawie 60 procent środków inwestycyjnych miasta. Na te inwestycje prezydent zdobył bardzo duże środki zewnętrzne, ale przeznaczone zostaną również znaczne środki własne z budżetu Wejherowa.
W konsekwencji na inne cele będzie mniej pieniędzy, jednak pomimo tych wielkich inwestycji wygospodarowane zostały i zabezpieczone finanse także na inne zadania, nie tylko w zakresie inwestycji.

Za, a nawet przeciw

Po dyskusji radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową: 14 radnych za, 4 przeciw (radni klubu „Dla Wejherowian”), 3 osoby (z klubu PO-Samorządność) wstrzymały się od głosu. Jest to niezrozumiałe zachowanie i niekonsekwencja części radnych, bowiem wieloletnia prognoza stanowi uzupełnienie budżetu, m.in. zawiera środki na dokończenie przyszłorocznych zadań inwestycyjnych w następnych latach, np. Węzła Śmiechowa (Zryw) i Węzła Wejherowo (Kwiatowa). Gdyby radni nie znaleźli większości, która uchwaliła wieloletnią prognozę finansową, to w jaki sposób te zadania zostałyby skończone roku 2019 i kolejnych?
– Wbrew pewnym obawom niektórych radnych zapewniam, że Węzeł Śmiechowo (Zryw) ujęty w wieloletniej prognozie finansowej zostanie w pełni realizowany z tunelem pod torami kolejowymi i drogą krajową nr 6 – podkreślił prezydent K. Hildebrandt.
W przerwie sesji miało miejsce spotkanie opłatkowe radnych z udziałem ks. prałata Tadeusza Reszki.

Pozostałe uchwały

Poza tym radni uchwalili m.in.: zmianę budżetu na rok 2017 i zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu (na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 12 Marca – Wniebowstąpienia – Judyckiego). Uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania w kwartale zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego oraz przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” i „Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. Ponadto zdecydowali o złożeniu wniosku o wpisanie Gminy Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości oraz w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.

Wydatki uzasadnione i potrzebne

Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt:

– Budżet Wejherowa na rok 2018 to konsekwencja naszej wspólnej historycznej decyzji, dotyczącej budowy bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta. Biorąc pod uwagę cały budżet miasta, czyli wszystkie wydatki, to aż co ósma złotówka zostanie wydatkowana na inwestycje drogowe, przede wszystkim na wspominane węzły drogowe. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę sam budżet inwestycyjny to 73 procent środków przeznaczonych jest na drogi.
Należy podkreślić, że nakłady drogowe w 2018 roku będą większe o ponad 75 procent w stosunku do roku 2017 i wyniosą 26,4 mln zł, co stanowi wartość rekordową w historii naszego samorządu. Przyszły rok upłynie zatem pod znakiem realizacji inwestycji drogowych, ale chcę podkreślić, że drugą pozycję w przyszłorocznych inwestycjach stawią wydatki na zasób mieszkaniowy w kwocie 5,3 mln zł a więc prawie 15%, w tym w zakresie ochrony powierza, czyli wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła zarówno w budynkach komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych.
Należy też zwrócić uwagę na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego, rewitalizację Śródmieścia oraz ważną pozycję w inwestycjach, jaką jest rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Uważam, że w 2018 roku priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne, co zostało w jednomyślnym głosowaniu uznane przez radnych. Budżet na 2018 rok to trudny budżet – wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności.

Historyczne wspólne spotkanie

Po głosowaniu nad budżetem 2018, radni reprezentujący trzy ugrupowania: Wojciech Kozłowski z „Wolę Wejherowo”, Jacek Gafka z PO-Samorządność i Marcin Drewa z PiS, po raz pierwszy w historii wspólnie spotkali się z dziennikarzami.
– Głosowaliśmy za budżetem miasta Wejherowa na 2018 rok, reprezentujemy różne grupy radnych, ale dzisiaj działamy wspólnie, gdyż ten budżet jest tak dobry, że wymagał poparcia – rozpoczął W. Kozłowski, prezentując również stanowisko radnych „Wolę Wejherowo”, którzy jednogłośnie głosowali za budżetem (stanowisko to przedstawiamy obok).
– Radni klubu Platforma Obywatelska „Samorządność” również poparli budżet miasta jednogłośnie. W większości poparliśmy również wieloletnią prognozę finansową, te dokumenty są ze sobą sprzężone – mówił J. Gafka. – Zauważamy w projekcie budżetu zrównoważony rozwój miasta, zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dziedzin funkcjonowania naszego miasta, o co postulowaliśmy na etapie prac w komisjach oraz ujęcie części poprawek, zgłaszanych przez radnych naszego klubu w tym projekcie. Pracą i współpracą pokazaliśmy, że można wypracować dobry projekt budżetu, który bilansowo oceniliśmy pozytywnie i myślę, że będziemy pomagać w jego realizacji na przestrzeni 2018 roku.
M. Drewa dodał: – Jest zgoda w Radzie Miasta, a to głosowanie nad budżetem pokazało, że jest współpraca. Ja dzisiaj dałem mandat zaufania Panu Prezydentowi, zagłosowałem za. Będę obserwował bacznie poczynania prezydenta, ekipy rządzącej. Natomiast na dzisiaj jestem za pełną współpracą i tam gdzie można pomagamy i obserwujemy. Ten budżet jest historycznym, rekordowy, a więc jest poparcie Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Wejherowa.

Stanowisko Klubu Radnych „Wolę Wejherowa” w sprawie budżetu na 2018 rok
(fragmenty)

„ (…) Inwestycje drogowe i w zasób mieszkaniowy, będące dwiema najważniejszymi pozycjami w inwestycjach miejskich w roku 2018, stanowią wprost realizację postulatów radnych „Wolę Wejherowo” i celów wskazanych w naszym programie wyborczym. Oczywiście przyszłoroczny budżet odpowiada na inne nasze postulaty, jak realizacja Budżetu Obywatelskiego, rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, inwestycje w zakresie sportu, rekreacji oraz rewitalizacja Śródmieścia. Są ponadto niemałe pieniądze na sport, kulturę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, a – będąca przedmiotem szczególnego zainteresowania rodziców – wejherowska oświata jest dotowana ogromną kwotą z budżetu miasta. Podkreślić należy, że w 2018 roku, jako pierwsi i jedyni, w Metropolii nad Zatoką Gdańską wprowadzamy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Wejherowo dla uczniów szkół podstawowych. (…) Konsekwentnie wspieramy prezydenta i czujemy się współodpowiedzialni za nasze miasto. Uważamy, że przyjęte w naszym mieście najważniejsze cele do realizacji są korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, zaś wydatki uzasadnione. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców można będzie zaspokoić, ale ten budżet zyskuje nasze poparcie. Prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponował budżet, który zapewni w 2018 roku dalszy rozwój Wejherowa. Radni „Wolę Wejherowo” konsekwentnie popierają też prognozę finansową, gdyż zawiera ona środki na dokończenie w kolejnych latach przyszłorocznych zadań inwestycyjnych, np. węzłów drogowych i stanowi uzupełnienie budżetu. Jednocześnie radni „Wolę Wejherowo” apelują do prezydenta o zwiększenie w ciągu roku środków w miarę pojawiających się możliwości na realizację już złożonych i nowych wniosków oraz postulatów mieszkańców i radnych.”

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.