Powstanie powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Głównym celem Projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu wejherowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia, które będzie stanowić kadrę pracującą w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Chcemy postawić na przygotowanie zawodowe uczniów, zaznajomienie z zagadnieniami fizyki i energetyki jądrowej. Chcemy pokazać lokalnej społeczności, że energetyka jądrowa to bezpieczny i ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, bez której współczesny świat nie może egzystować. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz wieloletnią tradycję i doświadczenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, chcemy w tej szkole utworzyć Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Od lewej: Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Wojciech Rybakowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Krystyna Grubba, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Joanna Zając - rzecznik Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa 1 podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, na którym przekazano dofinasowanie ze strony PGE EJ 1 na rzecz projektu Powiatu.
Od lewej: Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Wojciech Rybakowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Krystyna Grubba, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Joanna Zając – rzecznik Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa 1 podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, na którym przekazano dofinasowanie ze strony PGE EJ 1 na rzecz projektu Powiatu.

Całość działań planujemy rozłożyć na kilka etapów. Pierwszy etap to stworzenie pracowni fizyki atomowej i jądrowej, aby pokazać podstawy fizyczne energetyki jądrowej. Drugi etap to utworzenie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej. W trzecim etapie chcielibyśmy uruchomić pracownię sterowania i regulacji procesami termodynamicznymi. Kolejnymi etapami mają być działania zmierzające do utworzenia specjalizacji lub nowego kierunku kształcenia – technik energetyki jądrowej.
Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej chcielibyśmy utworzyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ze względu na tradycje tej szkoły – 50 lat kształcenia technicznego w branży elektrycznej i elektronicznej oraz wiodącą pozycję w powiecie. Aktualnie szkoła kształci w branżach: elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Wysoki poziom szkoły potwierdza „Złota Tarcza 2016” w rankingu techników miesięcznika Perspektywy. Ma ona też doświadczenie – jeszcze jako Zespół Szkół Elektrycznych kształciła średnią kadrę techniczną na potrzeby Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie (lata 80), a dwóch aktualnie zatrudnionych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Politechnice Gdańskiej.
Działania mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego kolejnych roczników uczniów i mieszkańców powiatu wejherowskiego podzieliliśmy na etapy:

Etap pierwszy:

1. utworzenie pracowni fizyki atomowej i jądrowej (poprzez doposażenie istniejącej pracowni fizyki w szkole – szacunkowy koszt doposażenia umożliwiającego prowadzenie profesjonalnych zajęć to około 100 tys. zł). Wprowadzenie od najbliższego roku szkolnego rozszerzenia przedmiotu fizyka w klasach technikalnych o zagadnienia fizyki atomowej oraz jądrowej. Zajęcia dla naszych uczniów w ramach pensum nauczycielskiego, zajęcia dla młodzieży z okolicznych szkół ponadgimnazjalnych – 20 godzin płatne ze środków pozyskanych z Projektu, należy uwzględnić ewentualne koszty dojazdu młodzieży na lekcje;
2. zajęcia rozszerzające zagadnienia fizyki jądrowej (międzyszkolne), podwyższające świadomość zawodową dla chętnych uczniów – kółko zainteresowań – płatne ze środków pozyskanych z Projektu;
3. zajęcia otwarte – wprowadzające w zagadnienia energetyki jądrowej (4 razy) dla zainteresowanych mieszkańców powiatu – płatne ze środków pozyskanych z Projektu. Wykład i pokaz w auli szkolnej;
4. międzyszkolny powiatowy konkurs wiedzy o energetyce jądrowej. Eliminacje szkolne na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Finał powiatowy w ZSP nr 2, nagrody ze środków pozyskanych z Projektu;
5. działania informacyjne (plansze, ulotki, informacja w mediach). Ulotki, plakaty będzie roznosić (rozdawać) młodzież w ramach wolontariatu.

Etap drugi:

utworzenie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej – szacunkowy koszt utworzenia – około 200 tys. zł. Planujemy 16 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz rozbudowane stanowisko dla nauczyciela z przeznaczeniem do:
– projekcji filmów dydaktyczno-informacyjnych,
– organizacji wideokonferencji (głównie wykłady, zajęcia prowadzone on-line przez pracowników np. Narodowego Centrum Badań Jądrowych),
– programów symulacyjnych wizualizujących budowę i pracę elektrowni.
W pracowni należałoby uruchomić model elektrowni jądrowej i jej różnych elementów składowych. Zajęcia, prelekcje i pokazy w tej pracowni miałyby się odbywać dla uczniów i mieszkańców powiatu wejherowskiego. Umożliwiłoby to popularyzowanie idei budowy elektrowni jądrowej i ugruntowywało przeświadczenie o bezpieczeństwie i konieczności tej inwestycji.
Etap trzeci:
utworzenie pracowni automatyki i termodynamiki stosowanej. Szacunkowy koszt utworzenia takiej pracowni to około 220 tys. zł.
W pracowni miałyby się odbywać zajęcia dla uczniów ZSP nr 2 oraz zainteresowanych uczniów z innych szkół – kółko zainteresowań. Lokalni pracodawcy mogliby kierować swoich pracowników na kursy dokształcające, podnoszące kwalifikacje i poziom świadomości technicznej związanej z energetyką jądrową.
Etap czwarty: działania zmierzające do utworzenia specjalizacji lub innowacji pedagogicznej z energetyki jądrowej na poziomie technikalnym.

Wykaz podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozbudowy szkolnej pracowni fizyki:
– 7 stanowisk pomiarowych wyposażonych w: „SPARK Element”, Interfejs „SPARKlink Air”, licznik G-M zintegrowany z interfejsem, płytki pochłaniające promieniowanie i źródła promieniotwórcze;
– zestaw do badania zjawiska fotoelektrycznego i wyznaczania stałej Plancka;
– dyfuzyjna komora mgłowa RayTraX1 wraz z osprzętem;
– komplet lamp spektralnych z uchwytem zasilającym;
– spektrometr SPECTRA wraz z laptopem z systemem operacyjnym Windows 7;
– spektrometr bezprzewodowy z akcesoriami;
– oprogramowanie Pasco Capstone Software do interfejsów – licencja dla szkoły.

Uzasadnienie działań planowanych w ramach Projektu

– pomysł stworzenia w jedynej w powiecie szkole technicznej działającej w szeroko pojętej branży elektrycznej kompleksu specjalistycznych pracowni, wpisuje się w idee zawarte w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Wskazuje on bowiem na pilną konieczność zapewnienia kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej, uwzględniając różne szczeble edukacyjne. Działania które planujemy podjąć, będą zalążkiem, kolebką działań na rzecz stworzenia kierunków związanych z energetyka jądrową w średnich szkołach technicznych. Wykształcenie krajowych kadr technicznych dla realizacji podstawowych działań programu energetyki jądrowej jest niezwykle ważnym i istotnym przedsięwzięciem. Trudno sobie wyobrazić rozwój energetyki jądrowej w Polsce bez polskich fachowców i podniesienia świadomości społeczeństwa. Analizując doświadczenia krajów rozwijających już wcześniej energetykę jądrową można dostrzec, że kadrami które najtrudniej przygotować i które ostatecznie mają największy wpływ na efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność przedsięwzięcia są kadry techniczne. Dotyczy to także średniej kadry technicznej, która jest kształcona w szkołach naszego powiatu i która, po ukończeniu studiów na wyższych uczelniach może stanowić zaplecze kadrowe mającej powstać elektrowni. Problematyka kształcenia i szkolenia tej kadry wiąże się oczywiście z zagadnieniem zapewnienia adekwatnej do potrzeb tych działań bazy dydaktycznej, stąd pomysł doposażenia czy tworzenia nowych pracowni specjalistycznych;
– wsparcie rozwoju zawodowego poprzez wzrost świadomości – na początek podstawy fizyczne energetyki jądrowej, aby każdy zrozumiał źródło pochodzenia energii jądrowej oraz żeby pokazać, że te potężne energie są pod kontrolą;
– uświadamianie przyszłym pracownikom zagrożeń, pokazywanie, że energii jądrowej nie trzeba się bać. Praca w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, już jej budowa, jest motorem, źródłem rozwoju zawodowego, daje nowe szanse i możliwości. Ludzie boją się tylko tego, czego nie znają. Jeśli będą wiedzieli więcej o energii jądrowej, będą znali metody i sposoby zabezpieczeń stosowane w elektrowni, chętniej podejmą w niej pracę, będą orędownikami jej budowy – wzrośnie społeczne poparcie dla tej inicjatywy. Trzeba uzmysłowić przyszłym pracownikom, że awarie elektrowni zdarzają się niezwykle rzadko, w dużej mierze spowodowane są czynnikiem ludzkim (podobnie jak inne katastrofy) oraz że media przejaskrawiają ich skutki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.